Historie botanických zahrad v souvislosti s vlivem osídlení na přírodní prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Proces vývoje botanických zahrad a staveb se děje v sepětí se stavem poznání společnosti v oborech přírodních věd. Od počátku dějin civilizované společnosti se člověk chránil vůči přírodním vlivům utvářením vhodných podmínek umělého prostředí staveb. S rozvojem civilizace se poměr přírodního a umělého prostředí mění a stále větší význam má ochrana přírody před vlivem člověka. V té souvislosti hraje stále významnější roli vědecké poznání přírody. Stupeň zásahů do fytosféry v různých historických etapách vs. rozvoj botanických zahrad.
The process of developing botanical gardens and buildings is done in liaison with the state of knowledge in the fields of natural sciences. Since the beginning of the history of civilized society people protected themselves against natural influences by the formation of appropriate conditions in artificial environment of buildings. With the development of civilization, the ratio of natural and man-made environment is changing and protection of nature from human influence is getting increasing importance. In this context, there is an increasingly important role in scientific knowledge of nature. The content of the paper is the mapping degree of fytosfera interventions in different historical stages, the developing of botanical gardens.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 251-255. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO