Návrh výroby polohovatelného držáku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Řešenou záležitostí byla výroba těla polohovatelného univerzálního držáku registrační značky, blinkrů a odrazky u motorek typu Yamaha. Jako materiál pro výrobu dané součástky byla zvolena ocel DC01 o tloušťce 3 mm a velikost série činí 120 000 kusů za rok. Po zhodnocení uvažovaných variant výroby bylo rozhodnuto, že se výlisek bude zhotovovat ve sdruženém nástroji kombinující střižné a ohýbací operace. Díl se bude zhotovovat čtyřmi střižnými operacemi, třemi střižnými mezikrokovými operacemi, jednou ohýbací operací a odstřižením hotové součásti od pásu plechu. Jako polotovar byl vybrán svitek plechu, u kterého je procentuální využití materiálu 51,46 %. S ohledem na technologické výpočty bylo rozhodnuto, že bude pro výrobu využit excentrický lis DM400 od firmy Formetal. Bylo zvoleno konstrukční řešení nástroje s odpruženým plovoucím vedením a jeho parametry byly vyvozeny z předešlých výpočtů a vybraného postupu výroby.
The discussed issue was the production of the body of the adjustable universal holder for license plates, blinkers, and reflectors for Yamaha motorcycles. The material chosen for the production of the component was DC01 steel with a thickness of 3 mm and the size of the series is 120 000 pieces per year. After evaluating considered production variants, it was decided that the part will be made in compound tool that combine shearing and bending operations. The part will be produced by four shearing operations, three inter-shearing operations, one bending operation and by shearing the finished component from the sheet metal strip. Sheet metal coil was selected as the semi-finished product, with a material usage rate of 51,46%. Based on technological calculations, it was decided that the eccentric press DM400 from Formetal will be used for production. The tool design with a spring floating guide was chosen and his parameters were derived from previous calculations and the selected production process.
Description
Citation
SLAVÍK, T. Návrh výroby polohovatelného držáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: Je pro výrobu součásti vhodnější excentrický nebo klikový lis? (otázka byla plně zodpovězena) Proč jste zvolil pro výrobu postupový nástroj? (otázka byla plně zodpovězena) Bude jako povrchová úprava dostatečné černění? (otázka byla plně zodpovězena) Popište montáž nástroje, zejména část kolíků s pružinami. (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO