Přenos dat v mobilních sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V první části jsou popsány technologie druhé a třetí generace, které se v současné době používají pro přenosy dat v mobilních sítích. Jedná se zejména o služby GPRS, EDGE a UMTS. Tato práce popisuje tyto technologie z hlediska používaných modulací, kódování a dosahovaných přenosových rychlostí. Porovnává jejich výhody a nevýhody a uvádí jejich využití u tuzemských operátorů. Dále se snaží nastínit směr, kterým se budou datové služby v rámci mobilních sítí, dále ubírat. Druhá část bakalářské práce je opět členěna do dvou hlavních oddílů. Prvním je simulace sítě UMTS pomocí prostředí OPNET Modeler 14.5. Zde se práce zaměřuje na dvě důležité charakteristiky, závislost přenosové rychlosti na vzdálenosti od základnové stanice a závislost přenosové rychlosti na zatížení celé sítě. Obě charakteristiky sleduje z hlediska přenosové rychlosti a výkonových vlastností. Popisuje také používané objekty a funkce prostředí OPNET. Druhou částí v praktickém oddíle je reálné měření služby Internet 4G, kterou poskytuje operátor T-Mobile. Zde se práce zaměřuje na prezentaci výsledků, kterých bylo dosaženo praktickým měřením dané služby. Konec této práce je věnován srovnání nasimulovaných výsledků s výsledky prakticky změřenými a vyvození závěru z nich plynoucích.
The Bachelor’s thesis deals with mapping and usage of mobile networks of data transfers. It describes every particular generation of networks and technologies that they can use. This thesis is divided into two main parts, theological and practical. In the first part, the technologies of the second and third generation currently used for data transfer in mobile networks are described there. This concerns especially GPRS, EDGE and UMTS services. The thesis focuses on modulations used for these technologies, together with the coding and bit rates possible. It compares their advantages and disadvantages and presents their utilization among national operators. It also tries to sketch out the way the data services of mobile networks will proceed. The second part of the thesis is also divided into two parts. The first one is the simulation of the UMTS network with the assistance of the OPNET Modeller 14.5 environment. In this case, the thesis aims at two important characteristics - such as the dependence on the bit rate and distance of the primary station, and dependence on the bit rate and total load of the whole network. Both characteristics are observed mainly because of the bit rate and power characteristics. It describes objects and funcions of the OPNET environment. The next part in the practical section is the factual measurement of the Internet 4G service, provided by T-Mobile operator. The thesis focuses here on the presentation of the outcomes which were accomplished by the practical measurement of that service. The end of this thesis is dedicated to the comparasion of simulated outcomes with the outcomes practically measured, and to the conclusion of the results emerged from them.
Description
Citation
BÍLEK, P. Přenos dat v mobilních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Andrej Lúč, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Cvrk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
- rozsáhlá diskuze na výtky oponenta - jaký byl vysílací výkon Node B při simulaci
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO