Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem bakalářské práce je ,,Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti“. Cílem práce byla charakterizace multimediálních přenosů v přístupové síti a vytvoření funkčního síťového generátoru. Teoretická část je věnována rozboru klíčových přenosových parametrů, které mají vliv na výslednou kvalitu síťového přenosu. Dále jsou rozebrány použité síťové protokoly, které se využívají pro síťový a multimediální přenos. Simulace byla uskutečněna pomocí programu GNS3. Následně byla změřena přenášená data. Jednotlivé parametry určují kvalitu videoobsahu. Poté byly analyzovány nežádoucí jevy ovlivňující funkčnost výsledného přenosu. Dále se praktická část zabývá zhotovením síťového generátoru vytvořeného v jazyce Bash a také vytvořením skriptu za účelem usnadnění zapínání generátoru pro různý počet klientů. Posledním krokem bylo vyhodnocení přenosových parametrů.
The theme of this bachelor’s thesis is „Measuring of qualitative parameters in an access network.“ The aim of this paper is a characterization of multimedia broadcasts in access networks and the creation of a functional network generator. The theoretical part of the paper is dedicated to analyzing key broadcasting parameters, which affect the resulting quality of network broadcast. Furthermore, used network protocols that are given for network and multimedia broadcast are analyzed. Simulation is done by using of GNS3 software. After that, transferred data were measured. Side effects affecting the functionality of the resulting transmission were subsequently analyzed. Another part of the paper is the practical part, which is focused on creation of a network generator by using the Bash language and making a script to facilitate turning on the generator for different counts of clients. At the end of the paper, the broadcast parameters were evaluated.
Description
Citation
KEJÍK, T. Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. David Grenar (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Vycházel jste při konfiguraci simulátoru z dat měřených v reálné síti? Jak se případně znalost reálných dat projevila v simulacích? V práci zmiňujemet několik virtualizačních prostředí. Které všechny byly ve Vaší práci využity a jaký vliv měly různé způsoby virtualizace na výkon simulátoru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO