PMD - polarizační vidová disperze a vliv na přenos

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na přenášený signál optickou trasou. Popisuje příčiny vzniku polarizační vidové disperze a to jak vnitřní tak vnější. Působením těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoţdění DGD (Differential Group Delay), coţ je časové zpoţdění mezi jednotlivými vidy. DGD způsobuje časové roztaţení impulsu a omezení přenosové rychlosti. Práce se také zabývá lokalizací části optického vlákna se zvýšenou hodnotou polarizační vidové disperze a to metodou POTDR, která je zaloţena na principu zpětného rozptylu a jejími modifikacemi SOP a DOP. Důleţitou kapitolou práce je také měření polarizační vidové disperze. Jsou zde rozebrány metody měření PMD a to metoda interferometrická, polarimetrická a metoda skanování vlnové délky. Velká část diplomové práce je věnována sniţování vlivu polarizační vidové disperze. Tato část je rozdělena do dvou části, na metody sniţování vlivu PMD a na kompenzaci PMD. Rozdílem mezi těmito částmi je způsob sníţení působení PMD na přenášený kanál. Kompenzace vyuţívá kompenzačních členů vloţených do přenosové trasy. U metod sniţování PMD se problém řeší spíše z pohledu výměny vlákna či celého kabelu. Pro lepší pochopení vlivu polarizační vidové disperze jsou zde nasimulované 4 optické trasy s různými parametry. Výstupem simulace je diagram oka, který nám poskytuje pohled na výsledky přenosové cesty. V závěrečné části práci je vyhodnocení naměřených parametrů optických tras simulovaných v laboratoři. KLÍČOVÁ
My graduation thesis is concerned with the effect of polarization mode dispersion on transmitted signal by optical line. It describes external and internal causes of origination of polarization mode dispersion. On the basis of these effects there is a differential group delay (DGD). It is the time delay in meantime within individual modes. DGD results in a time extension of impulsion and limitation of maximum bit rate. This thesis contains localization methods of part of gossamer filament with increased value of PMD by POTDR method. This method is based on the principium of back dispersion and its modifications SOP a DOP. Very important chapter of this thesis is the measurement of the polarization mode dispersion. There are described methods of PMD measurement. It is the interferometric and polarimetric method and the method of state of polarization. The major part of this thesis is about the reduction of polarization mode dispersion effect. This part is divided into two parts. First part is about the methods of PMD effect reduction and the second one is about the PMD compensation. The discrepancy between these two parts is the reduction way of PMD effect on transmitted channel. The compensation use the compensation components inserted into the transmission path. By PMD reduction methods we can solve the problems from the view of changing of fibre or all cable. For better understanding of polarization mode dispersion effect there are simulated 4 optical lanes of various parameters. The simulation output is the eye diagram which provides the view at results of transmission lane. In the final part there is the evaluation of measured parameters of optical lanes simulated in a laboratory.
Description
Citation
TRÁVNÍČEK, P. PMD - polarizační vidová disperze a vliv na přenos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Jak se projeví přenos DWDM (PMD, útlum..) u starších typů vláken např. G652.?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO