Návrh Peltonovy turbíny na zadané parametry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh malé Peltonovy turbíny do laboratoře oboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana, se zaměřením na návrh dýzy a korečku. K navržení těchto dvou částí bylo nutné se zabývat také měřením paprsku, výpočtem ztrát potrubí a hledáním pracovního bodu čerpadla. V první části se tato práce zabývá historií, principem fungování a hlavními částmi Peltonovy turbíny. Další část obsahuje nalezení vhodného tvaru dýzy, následné měření paprsku, díky němuž bylo možné vypočítat ztrátový součinitel a účinnost dýzy. Třetí část je věnována výpočtu ztrát v potrubí a nalezení pracovního bodu. V poslední části je navržen koreček.
The aim of this bachelor's thesis is to create a project of a small Pelton’s turbine for laboratory use, focusing on the design of nozzle and blade. Designing these two parts included beam measuring, calculating the losses in the piping and finding the working point of the pump. In its first part this thesis reviews the history, the operating principle and the main parts of the Pelton’s turbine. The next part includes finding the appropriate shape of nozzle and measuring the beam, followed by the calculation of lossy coefficient and efficiency of the nozzle from the measured values. The third part is dedicated to calculation of losses in the piping and finding the working point of the pump. In the last part, blade is designed.
Description
Citation
PAVLÍČEK, T. Návrh Peltonovy turbíny na zadané parametry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce formou připravené prezentace na téma Návrh Peltonovy turbíny na zadané parametry. Po uplynutí přibližně 10 minut student poděkoval za pozornost a následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta práce. Oponent současně uvedl svoje doplňující dotazy, na které student reagoval k spokojenosti tazatele. V následující části se zapojili ostatní členové komise a položili své dotazy. Po vyčerpání všech otázek předseda komise podělkoval studentovi za obhajobu a tuto část SZZ ukončil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO