Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce analyzuje vliv vývoje hospodářského cyklu na pojistný trh v České republice a Německu a částečně je srovnává. V prvé části práce popisuje důležitá východiska, stanovuje konkrétní cíle práce a definuje základní pojmy z oblasti pojišťovnictví a makroekonomie, konkrétně problematiky hospodářského cyklu a HDP. Dále je na základě statistických dat popsán vývoj na českém a částečně německém pojistném trhu a v jistých bodech provádí komparace České republiku s Německem. V neposlední řadě se práce věnuje pojištěnosti a faktorům, které ji ovlivňují. Práce se zaměřila především na zkoumání závislosti pojištěnosti na vývoji hrubého domácího produktu a to, jak v České republice, tak i v Německu.
This thesis analyzes the impact of the economic cycle on the insurance market in the Czech Republic and Germany and partly compares these markets. In the first part thesis describes the most important basis, sets out specific goals and defines the basic terms of insurance and macroeconomics, namely the issue of the economic cycle and GDP. Furthermore, on the basis of statistical data described the development of the Czech insurance market and partly German insurance market and in certain points performs comparison of Czech Republic and Germany. Finally, the thesis analyzes insurance and factors affecting it. Work has focused primarily on exploring insurance depending on the development of gross domestic product in both the Czech Republic and Germany.
Description
Citation
CHOCHOLÁČ, J. Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Bočková: Z jakého důvodu jste nepoužil metody statistiky? Teorie ve Vaší práci jsou Vaše myšlenky? Nemůže být jiný důvod propadu pojištění v roce 2009? - částečně odpovězeno Doc. Brychta: Co ve Vaší bakalářské práci je návrhem? - neodpovězeno Doc. Mikulec: Je srovnání návrhem? Komu má sloužit Vaše práce? - neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO