Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním krátkovláknových dentálnych kompozitov. Do matrice zloženej zo štyroch základných monomérov dimetakrylátového typu bolo pridané borosilikátové časticové plnivo a nanosilika, krátke sklenené a polyvinylalkoholové (PVAl) vlákna. Bol pozorovaný vplyv zloženia na vlastnosti kompozitného materiálu. K charakterizácii jednotlivých druhov pripravených kompozitných materiálov boli použité metódy: termogravimetrická analýza (TGA), dynamicko-mechanická analýza (DMA), trojbodová ohybová skúška pre telesá s vrubom aj bez vrubu a skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM). Boli stanovené viskoelastické vlastnosti, moduly pružnosti a pevnosti, kritické hodnoty faktoru intenzity napätia a hnacej sily trhliny a polymeračné zmrštenie kompozitných materiálov. Pridaním krátkych vlákien do časticového kompozitu je možné prispieť k vylepšeniu týchto vlastností. Bolo by však nutné zefektívniť povrchovú úpravu vlákien a aj samotnú prípravu kompozitného materiálu. Prídavkom vlákien do kompozitu sa viskozita materiálu veľmi zvýšila a spracovanie takýchto materiálov v zubných laboratóriách by mohlo byť veľmi náročné.
This diploma thesis studies short fiber reinforced composites for dental applications. Barium particulate filler, nanosilica and short glass and polyvinylalcohol fibers were added to the matrix consisting of four dimethacrylate types of monomers. The effect on material properties was observed. For characterization of different types of composite materials following methods were used: thermogravimetric analysis (TGA), dynamic mechanical analysis (DMA), three point bending test for notched and un-notched samples and scanning electron microscopy (SEM). Viscoelastic properties, modulus of elasticity and strength, critical values of stress intensity factor and strain energy release rate and polymerization shrinkage of composite materials were determined. It is possible to improve these properties of composite materials by adding short fibres to particulate reinforced composite. To make this modification more efficient, it is necessary to change surface treatment of fibres and preparation method of short fiber reinforced composites. Viscosity of material has raised after adding short fibers and processing of these types of dental material in dental laboratory is considered difficult to provide.
Description
Citation
HENKRICHOVÁ, J. Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-31
Defence
Diplomantka ve svém ústním projevu představila svou diplomovou práci, reagovala na připomínky oponenta a dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO