Stavebně technologický projekt dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob v Ústeckém kraji. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby s řešením širších vztahů dopravních tras na staveniště, objektový časový a finanční plán stavby a studii realizace hlavních technologických etap. Pro hlavní stavební objekt byl dále vypracován položkový rozpočet hrubé stavby, graf potřeby pracovníků a strojů a podrobný časový harmonogram. Součástí práce je i projekt zařízení staveniště včetně výkresové dokumentace pro etapy zemních prací a hrubé stavby a návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. V rámci technologického předpisu se práce věnuje montáži prefabrikovaného železobetonového skeletu tělocvičny včetně podrobného kontrolního a zkušebního plánu kvality pro tento proces. V neposlední řadě práce obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, hlukovou studii, propočet celé stavby dle THU, schéma montáže skeletu autojeřábem včetně jeho posouzení a schéma dosahu autočerpadla betonové směsi.
This diploma thesis deals with the construction technological project of the annex of the school gymnasium in the town of Hrob in the Ústí region. The work contains a technical report of the construction technological project, a coordination situation of the building with the solution of wider relations of transport routes to the construction site, time and financial construction plan for construction objects and a study of the implementation of the main technological stages. For the main construction object, an itemized budget for the shell construction, a graph of the need of workers and machines, and a detailed time schedule were also worked out. The work also includes a construction site equipment project, including drawing documentation for the stages of earthworks and shell construction, and the design of the main construction machinery. As part of the technological regulation, the work deals with the assembly of the prefabricated reinforced concrete skeleton of the gymnasium, including a detailed quality control and test plan for this process. Last, but not least, the work contains a safety and health protection plan for working on the construction site, a noise study, a calculation of the entire building according to THU, a schema of the assembly of the skeleton by a mobile crane including its assessment and a schema of the reach of the truck concrete pump.
Description
Citation
SMRČKA, A. Stavebně technologický projekt dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. (předseda) Ing. Šulc Rostislav,Ph.D. (místopředseda) Ing. Yvetta Diaz, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Hradil (člen) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (člen) Ing. Kučera Zdeněk (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student na začátku prezentace popsal téma práce a popsal základní údaje stavby. Student popsal konstrukční řešení jednotlivých konstrukcí. Student představil vizualizaci projektu. Dále student představil situaci stavby a popsal detailně části DP. Student představil výkres zařízení staveniště pro etapu zemních prací a pro hrubou stavbu. Dále student zpracoval objektový časový a finanční plán. Dále student zpracoval položkový rozpočet pro hrubou stavbu. Dále byl představen časový plán objektu. Dále student vypracoval diagram nasazení pracovníků a mechanizace. Student navrhnul stavební stoje. Dále student popsal montáž ŽB prefa skeletu haly. Dále student posoudil kritická břemena jeřábu a posoudil dosah čerpadla betonové směsi. Student zpracoval hlukovou studii pro etapu zemních prací. Oponent: Student odpovídal na otázku nákladu na zařízení staveniště. Obhájil a napravil své řešení. Dále student odpovídal, kdy se užívá snížená sazba DPH. Student obhájil stanovení vedlejších nákladů. Student obhájil postup prací, který byl vytknut oponentem. Dále student stanovil doby odbednění konstrukcí a popsal zkušební postupy. Dále student popsal situaci staveniště a absenci mycího centra. Dále popsal zkoušky betonu, na které se oponent ptal.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO