Optimalizace daňového zatížení provázaných subjektů s odlišnými právními formami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace daňového zatížení provázaných subjektů s odlišnými právními formami“ je legální snížení daňové povinnosti provázaných právních subjektů se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. V první části práce je analyzován právní rámec daně z příjmů právnických osob a popsány charakteristiky právních forem subjektů. V praktické části práce jsou reálná data vybraných subjektů analyzována a zhodnocena s následným vytvořením návrhu daňové optimalizace vedoucím ke snížení daňové povinnosti. V závěru práce je realizována komparace původních výstupů a optimalizovaných výsledků s využitím aktuálních nástrojů.
The subject of the bachelor thesis "Optimization of the tax burden of interrelated entities with different legal forms" is the legal reduction of the tax liability of interrelated legal entities with a focus on corporate income tax. The first part of the thesis analyses the legal framework of corporate income tax and describes the characteristics of the legal forms of the entities. In the practical part of the thesis, real data of selected entities are analysed and evaluated with the subsequent development of a tax optimisation proposal leading to a reduction of tax liability. At the end of the thesis, a comparison of the original results and the optimized results is realized using actual tools.
Description
Citation
ŠUSTR, J. Optimalizace daňového zatížení provázaných subjektů s odlišnými právními formami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Vondráček Jiří, Ing. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Gláserová - Vysvětlete Váš návrh týkající se komparace návrhu s původními vstupy. - odpovězeno Ing. Gláserová - Co obsahují účty v tabulkách na str. 54 a 58 - Jiné ostatní náklady a Jiné ostatní výnosy? - částečně odpovězeno Ing. Vondráček - Zaměřil jste se v práci i na další daně? - odpovězeno Ing. Vondráček - Subjekty jsou plátci DPH? - odpovězeno Ing. Vondráček - Jsou v práci uvedeny přímé náklady související s držbou dceřinné společnosti? - neodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO