Model soustavy křižovatek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou křižovatek, především je zaměřena na světelné křižovatky. Jsou zde probrány jejich druhy, způsoby jejich ovládání a metody jejich realizací. Dále je zde probrána závislost jejich časování na plynulosti provozu. Následně se tato práce zabývá propojením jednotlivých křižovatek, aby nedocházelo ke kolapsu v dopravě a provoz zůstal neustále plynulý. To je spjato se změnami časových prodlev v závislosti na dopravní situaci, například při dopravní špičce. Mimo to zde nechybí ani obecný popis křižovatek jako takových. Jejich dělení, výhody a nevýhody. Dále je tato práce zaměřena na návrh a realizaci demonstračního panelu, který bude sloužit jako učební pomůcka do laboratoře. Jedná se o návrh grafické podoby panelu, návrh schématu řídicího systému, navržení desky plošných spojů pro řídicí systém a realizace fyzického demonstračního panelu. Dále je zde řešena problematika výběru vhodného zdroje, pro řídicí systém. Dále se práce zabývá navržením univerzálního kódu, který bude sloužit jako šablony různé druhy křižovatek. A nakonec je zde řešena problematika prvotního oživení. Sem spadá propojení panelu s programovatelným automatem a následné nahrání programu.
The topic of my bachelor thesis is The Model of Crossroads Systems with Light Signals. My bachelor thesis is divided into 3 parts. The first one is a theory where the issue of crossroads is described, especially focuses on light's signals. I have described specific ways of control and methods of realization such crossroads. Furthermore, project is focused on theirs timing of traffic fluency. The thesis also describes the hook-up of individual crossings not to avoid collapse in roads and traffics will be fluent. This is connected with changes in time delays depending on the traffic situation, for example rush hour. In addition, there is a general description of the crossroads as well, their division, advantages and disadvantages. The second part is focused on the design of a demonstration panel that will help as learning tools in the laboratory. This chapter contains a graphic design of a panel, a design of a control system scheme, a design of a PCB for a control system and the realization of a physical demonstration panel. In the project the issue of selecting a suitable source for the control system is analyzed. Furthermore, the thesis deals with the design of a universal code, which will serve as a template for various kinds of intersections. Finally, the issue of the initial recovery is addressed. Here comes the connection of the panel with the programmable automaton and the subsequent program upload.
Description
Citation
ZÁVIŠ, J. Model soustavy křižovatek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO