Městská knihovna, Lausanne

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Nová městská knihovna se nachází na platformě Sevelin. Je to prostřední ze tří horizontálních plošin, které vznikli na začátku 20.století zasypáním říčky Flon. Tyto plošiny byly zastavěny sklady, průmyslovými halami a nákladním nádražím. Důležitými body konceptu bylo zachovat podélnou strukturu území, jeho průchodnost, vazbu mezi plošinami a vytvořit velký veřejný prostor, centrum Sevelinu. Jedna z cest se uzavře dopravě a stane se z ní pěší zóna navazující na platformu Flon. Místo hlavního náměstí, vloženého napříč k ulici pro pěší, určuje výšková dominanta knihovny, která i definuje jeho šířku. Knihovna určující celé náměstí se snaží jakoby vtáhnout do sebe celý veřejný prostor. Fasáda je vykonzolovaná, bezrámově zasklená a láká nejen kolemjdoucí dovnitř, ale i čtenáře ven. Knihovna je rozdělena do dvou budov, vyšší městské knihovny pro děti a dospělé a specializované knihovny komixů. Vstup je přes převýšenou vstupní halu, přes polyfunkční prostor výstav a novinek otevřený do zeleného svahu do prostoru knihovny. V knihovně se pohybujeme dvěma komunikačními jádry mezi kterými je info pult. Přední části u prosklené fasády do náměstí jsou nízké regály s volným výběrem v přímém kontaktu s sezením. V zadní části jader vysoké regály s pracovními stoly. Zaměstnanci knihovny mají vlastní vstup a komunikační jádro, kterým se dostanou přímo do patra administrativy nebo archivů.
New City Library is located on the platform Sevelin. It is the middle of three horizontal platforms, which originated in the early 20th century, filling the river Flon. These platforms were built warehouses, industrial halls and freight station. Important points of the concept was to keep the longitudinal structure of the area, its throughput, a link between the platforms and create a great public space, the center Sevelinu. One of the ways to close traffic and becomes a pedestrian zone downstream of the platform Flon. Place the main square, the embedded across the street for pedestrians, determines high-rise landmark library, which also defines its width. Library of determining the square as if trying to pull himself all public spaces. The façade is cantilevered, frameless glazing and attracts passers-by not only inside but also outside readers. The library is divided into two buildings, higher municipal library for children and adults, and special libraries comics. Entry is through elevated entrance hall, through multi-functional exhibition space and open up new green slope into the library. The library is moved by two core communication among them is the info desk. The front of the glass facade of the square are low shelves with free choice in direct contact with the seating. In the back of nuclei with high shelves desks. The library staff have their own entrance and communication core, which takes you directly to the floor or administration of archives.
Description
Citation
SUPERATOVÁ, A. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) doc. Ing. arch. Jan Jehlík (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2013-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO