Polyfunkční zóna MOŘICE okr. Prostějov

Abstract
Témou práce je polyfunkčná zóna v areáli ZOD Agrispol v obci Mořice v okrese Prostějov. Územie je v návrhu rozdelené do dvoch hlavných celkov, a to poľnohospodárskej výroby a bývania. Výrobná časť areálu bola riešená koncepčne a hmotovo, kedy boli priestory doplnené o nové prevádzky bioplynovej stanice a rastlinnej výroby. Detailne bolo v rámci práce riešené územie s funkciou bývania pre pracovníkov družstva, pre mladé rodiny a bývanie pre seniorov. Obytná časť je riešené formou radových domov a dvojdomov s malými záhradami. Nová zástavba je inšpirovaná typickou moravskou dedinou a samotnou obcou Mořice. Centrálny poloverejný priestor určený pre obyvateľov riešenej lokality je otvorený do obecného parčíku so zámkom a kostolom, a tak využíva potenciál príjemného miesta pri historickom jadre obce. Návrh bývania hmotovo dopĺňa v súčasnosti chýbajúcu hranu parku, zároveň drží pôdorysnú stopu bývalého Dudkovho statku a hmotovo oddeľuje poľnohospodársku prevádzku od obytnej zóny obce.
The topic of the thesis is a polyfunctional zone in the area of ZOD Agrispol in the village of Mořice in the Prostějov district. The area is divided into two main parts in the design, namely agricultural production and housing. The production part of the area was designed conceptually and in mass, when the areas were complemented by new biogas plant and plant production. In detail, the area with the housing function for workers of the cooperative, for young families and housing for the elderly was designed within the work. The residential part is designed in the form of terraced houses and semi-detached houses with small gardens. The new development is inspired by a typical Moravian village and the village of Morice itself. The central semi-public space intended for the inhabitants of the designed site is open to the municipal park with the castle and the church, thus taking advantage of the potential of the pleasant location of the historic core of the village. The housing proposal adds materially to the currently missing edge of the park, whilst keeping the plan footprint of the former Dudek Farmhouse and materially separating the agricultural operation from the residential area of the village.
Description
Citation
PAJEROVÁ, S. Polyfunkční zóna MOŘICE okr. Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Ladislav Kuba (předseda) Ing. arch. Miloš Klement (místopředseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Kotrla (člen) Ing. Yvetta Diaz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Proběhla společná prezentace zadání, ve kterém s ostatními studenty představili zadání a analytickou část práce. V této části se osvětlilo, kde se nachází řešené území, jak byla vesnice formována z hlediska urbanismu a jaké veřejné funkce se v obci nachází. Mimo to bylo vysvětleno dopravní řešení od pěší po automobilovou dopravu. V další části byl představen problémový výkres, kde se shrnuli klady a zápory řešeného území DP. Mezi hodnoty patřila vzrostlá zeleň a blízky veřejný prostor, kterým je náves. Zápory byly především vznikající zápach ze stávajících objektů. Místopředseda se v této části doptal na vlastnictví a historii zámku. Toto bylo vysvětleno. Studentka zahájila svou prezentaci popisem širších vztahů a hlavním rozčleněním řešeného území. V pruběhu prezentace mluvila klidně a působila sebejistě. V rámci areiálu řešila provoz výrobního areálu a přidružené bydlení, jenž dále detailněji zpracovávala ve své DP. Zde popsala proces, který vedl k finálnímu návrhu, jímž je blok RD spojený ve východní části s domovem pro senior. Blok je v některých místech průchozí - např propojení vnitrobloku s návsí. Dále studentka popsala dispozoční, konstrukční a materiálové řešení. Místopředseda se doptal, zda je zpracována vizualizace od návsi. Před samotnými posudky byl vznesen dotaz na chybějící čáru v půdosu 1.NP - nebyla viditelná hrana střechy, což vede k nejasnostem v dokumentaci. K otázkám oponentky studentka popsala, za jakých podmínek je možné umístit stavbu na hranici pozemku a proč se toto řešení studentka zvolila. Dále vysvětlila pojem "dažďová zahrada", k čemu slouží a co přidává návrhu. Okomentovala také řešení dilatačních celků jak z hlediska požárního tak materiálového. Komise dále komentovala perforaci bloku na hranici se sousedním pozemkem - hlavním důvodem je oslunění RD. Dále byly drobné poznámky k úpravě napojení střech navrhovaných a stávajících sousedních objektů. Komise pochopila důvod umístění návrhu na hranici pozemku, nicméně studentku upozornila, že ačkoliv je možné se domluvit se sousedem, je lepší se takovýmto situacím v návrhu vyhnout. Byla vedena také diskuze nad propojení vnitrbloku a návsi - komise komentovala tak, že by bylo vhodnější mít podnik s občerstvením, studentka argumentovala, že obec je malá a další podnik by se nemusel ekonomicky vyplatit. Dále se vedla diskuze nad některými dispozičními řešeními s doporučeními, jak některé prvky zlepšit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO