Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce na téma „Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4“, je analyzo-vat současný stav procesu obrábění na výrobní lince těles CP4 ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o, Jihlava. V bakalářské práci budou dále navržena jednotli-vá optimalizační opatření s ohledem na zkrácení výrobního taktu a závěrečná zhodnocení.
The objective of Bachelor work with theme "Optimization of machining of CP4 body" is to analyze the current state of the machining process on the producti-on line of body CP4 in the company Bosch Diesel s.r.o, Jihlava. The Bachelor work will propose individual optimization measures with regard to reducing cycle time and the final evaluation.
Description
Citation
CAHA, L. Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Má vliv tloušťka povlakované vrstvy na kvalitu? Jsou uvedené časové úspory výhodné? Jak je zajištěna přesnost upnutí součásti? Provádí se kontrola i v průběhu obrábění přímo na lince? Co znamená 200 N * mm^2?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO