Napjatostně deformační analýza stožáru osvětlení stadionu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca obsahuje analýzu oceľovej konštrukcie ktorá slúži ako osvetlenie na futbalovom štadióne. Hlavným cieľom je vytvorenie prútovej sústavy, rovnice statickej rovnováhy a taktiež deformačnú podmienku a analyticky vyriešim napätie a deformáciu. Následne vytvorím model v programe ANSYS a numericky vypočítam napätie a deformáciu. V bakalárskej práci sa nachádza porovnanie výsledkov týchto metód.
The bachelor thesis contains an analysis of a steel structure that serves as lighting in a football stadium. The main goal is to create a bar system, the equation of static equilibrium and the deformation condition and I will analytically solve the stress and strain. Then I will create a model in ANSYS and calculate the stress and strain numerically. The bachelor thesis contains a comparison of the results of these methods.
Description
Citation
TOKOŠ, R. Napjatostně deformační analýza stožáru osvětlení stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Kde jste získal hodnoty prezentované v prezentaci? Použil jste hodnoty z norem? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí dostačující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO