Novostavba mateřské školy Brno - Tuřany

Abstract
Cílem diplomové práce je návrh novostavby mateřské školy v Brně - Tuřanech. V budově jsou dvě učebny a jedna dílna pro kreativní tvorbu dětí. Jedná se o jednopodlažní budovu. Budova má dva typy střech: plochou zelenou střechu a jednoplášťovou šikmou střechu pokrytou plechem. Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic opatřené tepelně izolačním systémem EITCS. Kolem budovy je oplocení, parkovací plocha a zpevněné plochy, které vedou k mateřské škole. Za mateřskou školou je navržené dětské hřiště. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla země-voda a fotovoltaické panely. Třídy jsou vytápěny podlahovým topením. V budově je klimatizace. Stavba využívá dešťovou vodu ke splachování toalet a zavlažování trávníku. Třetí část diplomové práce obsahuje řešení vnitřního akustického prostředí. Akustické řešení je založeno na optimálním době dozvuku a návrhu pohltivých materiálů, absorpčních předmětů a vnitřních obkladů.
The aim of the diploma thesis is the design of a new kindergarten building in Brno - Tuřany. The building has two classrooms and one workshop for the creation of ceramic products. It is a one-storey building. The building has two types of roofs: a flat green roof and a mono pitched roof covered by metal. The external walls is designed by ceramic blocks with external thermal insulation composite system (ETICS). Around the building is fencing, parking area and paved areas which lead to the kindergarten. Behind the building is a playground. Heating is provided by ground-water heat pumps and photovoltaic panels. The classrooms are heated by floor heating. The building has air conditioning. The building uses rainwater to flush the toilets and lawn irrigation. The third part of diploma thesis includes solutions of interior acoustic environment. Classrooms is subordinate to norm and standards as an interior sound reverberation or sound reflectance. Acoustic solution is based on optimal design of absorptive materials and interior facing.
Description
Citation
KALLAB, Š. Novostavba mateřské školy Brno - Tuřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Struhala, Ph.D. (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Počinková, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hodná, Ph.D. (člen) Ing. Danuše Čuprová, CSc. (člen) doc.ing.arch. Milan Palko, Ph.D (předseda) doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Otázky a připomínky: 1) Jak budou likvidovány zachycené dešťové vody při dosažení kapacity akumulačních nádrží? Jaká je vzdálenost akumulačních nádrží od hranic pozemku? Je tato vzdálenost přípustná? ... ODPOVĚZENO 2) Zdůvodněte použití drenáže základů patrné z řezů. Kde je vykreslena v půdorysech, jaké jsou zásady/požadavky na její realizaci a kam je zachycená dešťová voda svedena? ... ODPOVĚZENO 3) Jak byla volena výška prvků krokví krovu a jaká dimenze je vlastně platná vzhledem ke konfliktu informací ve výkazu prvků a výpisu skladeb? Je výška ať již 160 mm, nebo 200 mm na uvedené rozpětí dostatečná z hlediska I. a zejména II. mezního stavu? Jak a kde budou prvky rozděleny z hlediska jejich délky přesahující 19 metrů? ... ČÁSTEČNĚ ODPOVĚZENO 4) Je tloušťka větrané vzduchové vrstvy pod plechovou krytinou šikmé střechy o dimenzi 40 mm vzhledem ke sklonu dostatečná? Je vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů správná? Co v této otázce říká norma ČSN 73 1901? ... ODPOVĚZENO 5) Jaká je minimální vzdálenost výfuku a sání vzduchu VZT a jaká bude rychlost vzduchu u přívodních vyústek v interiérech? ... ODPOVĚZENO 6) Kde jsou dle výkresu D.1.3.2 PBŘ osazeny autonomní hlásiče kouře a o jaké zařízení se jedná? Dále zdůvodněte osazení blokovacích tlačítek pro otevírání dveří na ÚC. ... ODPOVĚZENO 7) Jakou kategorii musí podlaha v mateřských školkách splňovat na pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-2 a kde je tento posudek uveden? ... ČÁSTEČNĚ ODPOVĚZENO 8) Byla část dokumentace D.1.4.4 Umělé osvětlení koordinována s částí Prostorové akustiky z hlediska rozmístění prvků? Jaké je při kolizi jednotlivých technologií či výrobků řešení? ... ODPOVĚZENO Slovní hodnocení: Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO