Inteligentní LED světlo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat prototyp inteligentního LED osvětlení s možností míchání barev (studené bílé, teplé bílé, červené, zelené a modré barvy) a s integrovanými senzory pohybu, kouře, teploty a tlaku, který bude možné připojit do ostrovního fotovoltaického systému. Vytvořit ovládácí jednotku a W(LAN) jednotku, která bude umožňovat komunikaci mimo tuto uzavřenou sběrnici pomocí webového rozhraní. Vytvořit vhodnou a spolehlivou komunikaci mezi všemi navrženými jednotkami systému. V práci je prvně popsáno světlo, jeho historie a využití vícebarevného LED osvětlení v dnešní době. Dále jsou popsány všechny použité sběrnice. Návrh samotného zařízení se skládá z 3D modelu prototypu LED osvětlení zabudovaného ve stropě a následného výběru konkrétních použitých integrovaných obvodů, mikrokontrolérových kitů a dalších potřebných periférií. V závěru práce jsou shrnuty výsledky měření všech navržených součástí zařízení.
The aim of the bachelor thesis is to design and implement a prototype of intelligent LED lighting with the possibility of mixing colours (cold white, warm white, red, green and blue) and with integrated motion, smoke, temperature and pressure sensors, which can be connected to an island photovoltaic system. Create a control unit and a W(LAN) unit that will allow communication outside this closed bus using a web interface. Establish appropriate and reliable communication between all proposed system units. The thesis first describes lighting, its history and the use of multi-colour LED lighting today. Then all the buses used are described. The design of the device itself consists of a 3D model of the prototype LED lighting embedded in the ceiling, followed by the selection of the specific integrated circuits, microcontroller kits and other peripherals needed. At the end of the paper, the measurement results of all the designed components of the device are summarized.
Description
Citation
KREJČÍ, M. Inteligentní LED světlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student diskutuje dotazy oponenta a nakonec na ně úspěšně odpovídá. Poté názorně předvádí funkci zařízení. prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. Dotaz na nejasnost zařazení modrého světla do viditelného spektra v práci. Student s dopomocí odpovídá. doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Dotaz na hrubé rozložení napěťové osy u grafů. Student uznává nedostatek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO