Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci společnosti XYZ, s.r.o. v letech 2016–2019. Hodnocení společnosti je založeno na použití metod finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány ukazatelé finanční analýzy, které jsou následně využity v části analytické. Analytická část obsahuje představení společnosti a výpočty ukazatelů. Na závěr jsou doporučeny návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor thesis is focused on the financial situation of the company XYZ, s.r.o in 2016-2019. The evaluation of the company is based on the use of the method of financial analysis. The theoretical part describes the indicators of financial analysis, which are then used in the analytical part. The analytical part contains the introduction of the company and calculations of indicators. Furthermore, suggestions for improving the company's financial situation are recommended.
Description
Citation
BŘOUŠKOVÁ, V. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Michala Strnadová, Ph.D.: Jak Vám z finanční analýzy vyplynuly silné stránky: výroba v souladu s uvedenou normou a vlastnictví certifikátu AISI? Odpovězeno s výhradami. Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: Proč nevyužívá podnik zálohy od odběratelů? Vysvětleno. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: V práci uvádíte výši obratu stálých aktiv u konkurenčního podniku (str. 47), proč došlo v jednom analyzovaném roce k tak vysoké změně (růstu) obratu aktiv? Nevysvětleno. Z hlediska velikosti byl podnik, se kterým porovnáváte, srovnatelný? Odpovězeno. Analyzovaný podnik má malý podíl dlouhodobého majetku na celkovém majetku, využívá podnik leasing? Odpovězeno částečně. Exportuje společnost? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO