Simulace a řízení silničního provozu pomocí Petriho sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním, simulováním a řízením reálné světelné křižovatky pomocí Petriho sítí. V dnešní době, kdy mnoho lidí vlastní automobil, se silniční provoz a čas strávený na cestách stává důležitou součástí života. Křižovatky jsou často kritickými místy, kde se provoz zpomaluje, případně i zastavuje. V teoretické části jsou představeny Petriho sítě, některé systémy řízení provozu a studie, které řešily dopravní situace pomocí Petriho sítí. Praktická část se opírá o měření provozu na křižovatce. Je popsán model semaforu, odbavování automobilů a model celé křižovatky. Aby byl provoz v simulaci co nejblíže reálnému chování, jsou použity stochasticky časované Petriho sítě. Dále jsou navrženy možné sekvence řízení a provedeny jejich simulace s odlišnými intenzitami provozu. Nakonec jsou všechna data vyhodnocena a návrhy porovnány. Pro vytváření modelů byl použit editor knihovny PetNetSim.
This bachelor thesis deals with the modelling, simulation and control of a real traffic light intersection using Petri nets. Nowadays, when many people own a car, road traffic and time spent on the road becomes an important part of life. Intersections are often critical places where traffic slows down or even stops. The theoretical part introduces Petri nets, some traffic management systems and studies that have solved traffic situations using Petri nets. The practical part relies on traffic measurements at the intersection. The traffic light model, car clearance and the model of the whole intersection are described. In order to make the traffic in the simulation as close as possible to the real behaviour, stochastically timed Petri nets are used. Furthermore, possible control sequences are proposed and simulated with different traffic volumes. Finally, all data are evaluated and the designs are compared. The PetNetSim library editor was used to generate the models.
Description
Citation
ZBRANEK, M. Simulace a řízení silničního provozu pomocí Petriho sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student s jistotou prezentoval výsledky své bakalářské práce. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO