Analýza fluorescence organického barviva s využitím konfokální mikroskopie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobou analýzou fluorescence rhodaminu, který je navázán na železité SPIO nanočástice. V první části seznamuje s nutným vědeckým základem pro pochopení fyzikálního jevu fluorescence. Dále se zaměřuje na použité hardwarové a softwarové vybavení pro dlouhodobou analýzu vývoje fluorescence u mezenchymálních kmenových buněk. V neposlední řadě je zde popsán analytický software pro práci s naměřenými daty, který byl vyvinut pro tuto práci.
This bachelor`s thesis deals with the long-term analysis of the fluorescence of rhodamine dye, which is linked to the ferric SPIO nanoparticles. The first part introduces the necessary scientific basis for understanding the physical phenomenon of fluorescence. It also focuses on the hardware and software for the development of long-term analysis of fluorescence for mesenchymal stem cells.Finally, there is described an analytical software to work with measured data, which was developed for this work.
Description
Citation
MOCKO, Š. Analýza fluorescence organického barviva s využitím konfokální mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. položila otázku: Sledovali jste vliv toxicity částic na buňky? Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku: Co přesně dělá vámi navržený algoritmus? Student odpověděl na otázky. Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO