Zařízení na sváření filamentu pro 3D tisk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá svářením filamentů do 3D tiskáren. Při tisku často zbývá část filamentu, pro kterou už není využití díky její malé délce. V této práci je řešena konstrukce zařízení ke spojování těchto zbytků struny, popřípadě i delších kusů. V první části je vytvořena rešerše zabývající se typy 3D tiskáren, materiálem tiskových strun a problematice procesu svaření. Ve druhé části je využito načerpaných poznatků k vytvoření vlastního návrhu zařízení. Zahrnuje rozbor použitelnosti jednotlivých materiálů a návrhů konstrukce. V poslední části je řešeno konkrétní konstrukční řešení jednotlivých komponent.
This bachelor’s thesis deals with filament welding in 3D printers. During the print, there is often an extra part of the filament, that can be no longer used due to its small length. In this thesis I deal with the equipment construction for connecting these remnants of the cord or even longer pieces. In the first part is a search which deals with types of 3D printers, material of filaments and the issue of the welding process. In the second part, the acquired knowledge is used to create your own device design. More precisely, the analysis of the usability of individual materials and construction designs. In the last part I deal with a specific form solution of individual components.
Description
Citation
RODEN, L. Zařízení na sváření filamentu pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a odpověděl na otázky oponenta: 1) Na obr. 6-3 je patrné, že roztavený plast přetéká a vytváří tak překážku budoucímu průchodu podávacím zařízením 3D tiskárny na principu FDM (FFF). Popište proč vada vzniká, jak je možné jevu zabránit a případně jakým způsobem by byla odstraněna, pokud problému předcházet nelze. - zodpovězeno 2) Popište, z jakého důvodu byl vodící mechanismus, viz kapitola 5.1, proveden pomocí systému kladek, který působí zbytečně komplikovaně. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Jaké alternativní řešení byste zvolil? - zodpovězeno 3) Popište prosím uživatelský postup při obsluze zařízení. Jakým způsobem je uživatelský postup zohledněn v navrženém zařízení, aby reflektovalo cíle, které jste si stanovil v kapitole 3.2? Zařízení naplňuje ambici automatického chodu, nebo spíše manuálního? - zodpovězeno 4) Jak byl naplněn cíl vhodnosti pro tiskárny s přímým pohonem extruderu? - zodpovězeno Ing.Šperka - Když filament svaříte, tak co s tím dál? Kolik času je potřeba na vychladnutí? Jaké byly požadavky na svařený spoj? - zodpovězeno doc.Vrbka - Jak to zařízení funguje? Proč jste neřešil dotykově? - zodpovězeno doc.Vrbka - Neexistuje možnost seříznutí svaru na jiný než tupý spoj? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO