Mikrogenerátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce nastiňuje problematiku metody konečných prvků (FEM) počítačové podpory v elektrotechnické praxi. Zabývá se zde řešením při výpočtech elektrického a magnetického pole. Tento úkol lze řešit pomocí moderního programu ANSYS, FemLab, Femm, Quickfield a další. Mnou zvoleným programem byl Femm. Tyto programy byly popsány a stručně nastíněny jejich ovládání s použitím názorných příkladů. Výsledkem je sestavení magnetického pole mikrogenerátoru ve stacionárním a dynamickém poli.
In this master’s thesis gives an overview of the finite element method (FEM) as used in electrotechnical practice. It deals with calculations of electric and magnetic fields. The task can be solved using ANSYS, FemLab, Femm, Quickfield and next software. Femm is the one I have chosen. The programs are described here, and their use is demostrated on examples. The outcome of the project is a calculation of magnetic field of a microgenerator in a stationary and dynamic field.
Description
Citation
POSPÍŠIL, K. Mikrogenerátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student prezentoval práci na téma mikrogenerátor. Popsal metodu konečných prvků a uvedl její výhody. Uvedl problematiku vytváření výpočetní sítě u této metody. Shrnul programy využívající metody konečných prvků. Detailně popsal program FEMM, který použil pro realizaci výpočtů v diplomové práci. Student prezentoval model mikrogenerátoru. Popsal magnetický model mikrogenerátoru a prezentoval animaci konstrukce řešeného stroje. Student odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO