Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Liponova, a.s. a návrhy na její zlepšení v období 2014 až 2018. Hodnocení společnosti je založeno na základě metod finanční analýzy, které jsou podrobně popsány v teoretické části. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní společnosti a realizována finanční analýza. Závěr práce je věnován navrženým opatřením, která se odvíjí na základě získaných výsledků.
This bachelor thesis is focused on evaluation of financial situation of company Liponova, a.s. and proposals for its improvement in the period of 2014 to 2018. The evaluation of company is based on the methods of financial analysis, which are describe in detail in the theoretical part. In the practical part of the thesis are theoretical knowledge applied to specific company and financial analysis is realize. The conclusion of bachelor thesis is devoted to the proposed measures, which are determined on the results obtained.
Description
Citation
MATOUŠKOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-21
Defence
Otázky vedoucího: Konzultovala jste s firmou navržená opatření? Rozhodla se společnost některá z navrhovaných opatření realizovat? Pokud ano, která? Zodpovězeno. Jak předpokládáte, že se bude vyvíjet situace analyzované společnosti s ohledem na období následující po "korona stavu"? Zodpovězeno. Otázky oponenta: nejsou Svirák, Ph. D.: V rozvaze jsou vykázány poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ve výši 20 milionů. Pořídila vybraná společnost nějaký majetek? Z jakého důvodu je položka v takové výši? Zodpovězeno. doc. Bartoš: Kdo jsou hlavní odběratelé společnosti? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO