Porovnání specializovaných aktigrafů s komerčně dostupnými zařízeními při kvantitativní analýze spánku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Aktigrafie a chytrá nositelná zařízení poskytují podobnou funkcionalitu při kvantitativní analýze spánku. Cílem této práce je ověřit jakým způsobem obstojí běžná nositelná zařízení v porovnání se specializovaným aktigrafem využívaným v klinické praxi. Aktigraf použitý v této práci byl Geneactiv Original a sloužil k porovnání výsledků spánkové analýzy celkem u jedenácti komerčně dostupných zařízení. Měření pro devět z měřených zařízení probíhalo po dobu jednoho týdne, pro dvě zařízení po dobu šesti dní. Během spánku bylo zařízení nošeno na stejné ruce jako aktigraf a zároveň byl veden spánkový deník, do kterého se zapisovaly údaje o času ulehnutí, času probuzení a počtu probuzení za noc. Po týdnu měření byla data získána z aktigrafu vyhodnocena softwarem a následně bylo provedeno srovnání s daty, které poskytlo druhé zařízení. V této práci jsou porovnány údaje o celkové době spánku, době usínání, počtu probuzení během noci a spánkové efektivitě. Deset z jedenácti zařízení naměřily oproti aktigrafu vyšší celkovou dobu spánku a vyšší efektivitu spánku. Tato zařízení naměřila celkovou dobu spánku vyšší o 1,21 % – 12,06 % a spánkovou efektivitu naměřila vyšší o 2,86 % – 13,86 %. Jedno zařízení, konkrétně Fossil Sport naměřilo celkový čas spánku nižší o 9,02 % a efektivitu spánku nižší o 9,13 %. Doba usínání byla nejvíce odlišný parametr. Běžná zařízení měřily dobu usínání vyšší o 86,72 % – 1225,95 %. Počet probuzení během noci pak ani jeden typ zařízení nedokázal spolehlivě určit, pokud se nejednalo o výraznou pohybovou aktivitu během noci. Z výsledků práce nelze obecně říct, že by všechna komerčně dostupná zařízení byla spolehlivou náhradou za aktigrafii.
Actigraphy and smart wearable devices provide similar functionality in quantitative sleep analysis. This work aims to verify how common wearable devices stand in comparison with a specialized actigraph used in clinical practice. The actigraph used in this work was Geneactiv Original and it was used to compare the sleep analysis results of eleven commercially available devices. The measurements for nine of the measured devices lasted for one week. Two devices were measured for six days. During sleep, the device was worn on the same hand as the actigraph, and at the same time a sleep diary was kept, in which data on the time of lying down, the time of awakening and the number of awakenings per night were recorded. After a week of measurement, the data obtained from the actigraph were evaluated by software and then compared with the data provided by the second device. In this work, data of total sleep time, sleep onset latency, number of awakenings during the night and sleep efficiency are compared. Ten of the eleven devices measured higher total sleep time and higher sleep efficiency than the actigraph. These devices measured higher total sleep time by 1.21 % – 12.06 % and measured higher sleep efficiency by 2.86 % - 13.86 %. One device, namely Fossil Sport, measured lower total sleep time by 9.02 % and lower sleep efficiency by 9.13 %. Sleep onset latency was the most distinct parameter. Wearable devices measured higher sleep time by 86.72 % – 1225.95 %. Neither device nor actigraph could reliably determine the number of awakenings during the night unless it was a significant physical activity during the night. From the results of the work, it is not possible to say in general that all commercially available devices would be a reliable substitute for actigraphy.
Description
Citation
ČECH, V. Porovnání specializovaných aktigrafů s komerčně dostupnými zařízeními při kvantitativní analýze spánku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Bohačík (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci. Otázky: 1) Ve své práci uvádíte polysomnografii jako velmi přesnou metodu analýzy spánku. Co vše by bylo potřeba u zařízení aktigrafů zlepšit abychom se přiblížili až k přesnosti polysomnografie? 2) Definujte vzorcem jak jste ve své práci počítal efektivitu spánku v procentech.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO