NEWKUS- Bára a Sára

Abstract
Diplomová práce sestává ze séerie akcí uměleckého dua NEWkus. Umělecké duo NEWkus pojednává o transformaci vztahů a celkové definici konceptu těla NEWkusu. Vyrovnává se s izolací způsobenou korovavirovou pandemií i s apatií zapříčiněnou jednotvárným stylem života v uzavřeném prostoru se stále stejným člověkem a nemožností se setkat v rámci dua NEWkus. Díky sérii akcí v domácím prostředí si skupina uvědomuje vlastní existenci v daleko širším rozsahu, zjišťuje, že není pouze dvoučlennou, že její struktura je obsáhlejší. Série realizovaných akcí je postavena na hranicích sociálního, uměleckého experimentu a intimního realismu. Celá zkušenost se promítá v jediném prostoru, v rámci festivalu Dny NEWkusu. Prostor je definován objektem inspirovaným paravánem, jehož vnitřní prostředí je uzpůsobeno obrazu i potřebám obou autorek. Divákovi je tak umožněno setkání s příběhem, který bude během festivalu představen z mnoha úhlů pohledu a poskytne tak možnost prolnout se s tělem NEWkusu v reálném čase a prostoru.
The diploma thesis consists of a series of events by the art duo NEWkus. The NEWkus art duo deals with the transformation of relationships and the overall definition of the NEWkus body concept. It copes with the isolation caused by the coronavirus pandemic as well as with the apathy caused by the monotonous lifestyle in an enclosed space with the same person and the impossibility of meeting within the NEWkus duo. Thanks to a series of events in the home environment, the group is aware of its own existence on a much wider scale, it finds that it is not only two-member, that its structure is more extensive. The series of realized events is built on the borders of social, artistic experiment and intimate realism. The whole experience is screened in a single space, as part of the NEWkus Days festival. The space is defined by an object inspired by a screen, the internal environment of which is adapted to the image and the needs of both authors. The spectator is thus allowed to meet the story, which will be presented from many angles during the festival and will provide the opportunity to blend with the body of NEWkus in real time and space.
Description
Citation
SMÉKALOVÁ, B. NEWKUS- Bára a Sára [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka na úvod obhajoby představuje lehce performativním způsobem diplomový projekt, který vznikal ve spolupráci s kolegyní z ateliéru. Celá obhajoba se odehrává v kulisách „stage“, která byla základem pro exteriérovou část festivalu, jež byla jádrem práce. Po přečtení posudků vedoucí a oponentky studentka reaguje na dotaz, zda sama zastává či prezentuje feministické pozice – připouští ovlivnění feminismem, nejde ale o jeho prosazování. Barbora Klímová se ptá na „setting“ – vytváření distance mezi aktéry a diváky. Studentka zdůrazňuje variabilit prostoru a to, že se jeho užívání v průběhu času velmi měnilo. Vojtěch Vaněk se následně ptá na cílovou skupinu a poměrně ostře projekt kritizuje jako povrchní a neautentický – autorka poměrně věcně argumentuje, V.V. se nicméně nezdá příliš spokojen s odpověďmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO