Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu kapalin u rozprašovacích trysek. Práce popisuje základy rozpadu kapalin, stejně jako metody pro vizualizaci. Dále je v práci probrána a experimentálně testována analýza prvků ve vizualizačních metodách. Laboratorní testy byly provedeny na malé tlakové vířivé trysce určené pro spalování kerosinu v proudovém leteckém motoru a část experimentů byla provedena na tlakové spirálové trysce. Práce dokumentuje vliv zdroje světla na kvalitu fotografie. Chování spreje je navíc analyzováno pomocí makrofotografie se zaměřením na primární rozpad, který hraje hlavní roli v celém procesu tvorby spreje a sprejových charakteristik.
In the field of experimental fluid mechanics, visualizations play an important role. The images give an insight into the principal of fluid behavior and help with understanding of physical processes in flows in general. This thesis deals with visualization of liquid breakup from atomization nozzles. The thesis describes fundamentals of liquid atomization, as techniques for spray visualization. Further in this work an analysis of elements in the visualization techniques are discussed and tested experimentally. Laboratory tests were performed using small pressure-swirl atomizer originally designed for the combustion of kerosene in turbojet aircraft engine and a part of the experiments was carried out at a pressure spiral atomizer. The thesis documents the influence of the light source to image quality. Moreover, spray behavior is analysed using macro-photography with focus on primary breakup which plays major role in the whole process of the spray formation and spray characteristics.
Description
Citation
JANÁČKOVÁ, L. Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
> Doc. Jaroš se dotázal na interpretaci Stokesova čísla. > Doc. Jaroš vytknul nesprávně umísťování citací mezi věty za tečku. > Doc. Štětina upozornil na chybné používání mezer mezi číslem a znakem procenta v anglicky psaném textu. > Dr. Krejčí se dotázal na ovlivnění měřicích metod rozdílnou hustotou spreje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO