Měření a monitorování výkonnostních parametrů sítí nové generace

Abstract
Práce se věnuje tématu přístupových sítí nové generace. V práci je nejprve proveden rozbor současného stavu poznání zaměřený na aktuální technický ale i legislativní vývoj a trend v přístupových sítích. Práce popisuje aktuální strukturu přístupových sítí a analyzuje stávající stav problematiky přístupových technologií. Dále jsou uvedeny měřící a testovací metody pro jejich ověřování v závislosti na typu sítě či provozu IP služeb. Poté disertační práce představuje matematické metody, které lze využít pro vyhodnocovací model přístupové sítě. Následně jsou vyhodnocena doporučení a metody pro monitorování a modelování dat z přístupové sítě. Předmětem zájmu je zde zejména problematika intenzity provozu. Práce předkládá návrh pro konstrukci matematického modelování provozního profilu a jeho využití.
The thesis is concentrated on the topic of next generation access networks. In the thesis, first of all, is conducted the analysis of the current state of knowledge with special focus on current technical and legislative developments and trends in access networks. The thesis describes the current structure of access networks and analyzes the current state of the issue of access technology. Measurement and testing methods for its verification depending on the type of network or operation of IP services are also described. Subsequently, the dissertation presents mathematical methods, that can be used in order to assess the access network model. In addition, recommendations and methods for monitoring and modelling access network data are evaluated. In particular, the subject of interest in this thesis is the issue of traffic intensity. The thesis presents a proposal for the construction of a mathematical modelling for the traffic profile and its application.
Description
Citation
GRENAR, D. Měření a monitorování výkonnostních parametrů sítí nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-11-29
Defence
Doktorand Ing. David Grenár odprezentoval klíčové výsledky svojí disertační práce na téma "Měření a monitorování výkonnostních parametrů sítí nové generace". Hlavním výzkumným cílem byla analýza a modelování chování a klíčových metrik provozu v současných telekomunikačních sítích s vysokou přenosovou kapacitou. Pro analýzu byla použita data zachycená v síti s reálným provozem. Komise se shodla, že téma práce je aktuální a stanovené cíle disertační práce byly splněny. V rámci diskuze bylo položeno několik otázek týkajících se definice použitých výkonostních parametrů a metrik a také metodického přístupu tvorby a ověření statistické přesnosti cílového modelu. Student na položené otázky reagoval fundovaně a prokázal dobrou orientaci a znalost dané problematiky. Celkově bylo komisí konstatováno, že dosažené výsledky vědecké práce Ing. Davida Grenára jsou na velmi dobré úrovni a na základě provedeného hlasování komise uděluje vědecký titul doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO