Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis konkrétních technologií a příklad jejich reálného využití. Teoretická část detailně vysvětluje použitou modulaci, frekvence a s nimi spojené omezení. Praktická část obsahuje čtyři simulace pokrytí města a simulaci pokrytí budovy s popisem simulačních metod. Poslední kapitola měření pojímá popis metodiky měření, měřicího zařízení, a samotné graficky znázorněné výsledky měření s jejich slovním zhodnocením.
This work deals with the description, simulation and measurement of coverage of a long-range low-power communications network using LoRaWAN technology. Here is the definition and integration of modern Low Power WAN networks, a brief description of specific technologies and an example of their real use. The theoretical part explains in detail the used modulation, frequency and associated constraints. The practical part contains four simulations of city coverage and simulation of building coverage with description of simulation methods. The last chapter of the measurement describes the description of the measurement methodology, the measuring device, and the graphically presented results of the measurements with their verbal evaluation.
Description
Citation
ŠTRAJT, M. Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Fujdiak, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kolařík (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student odpověděl na otázky komise i oponenta. Student při prezentaci hledal slova a přednes proto nebyl moc plynulý. Přínos simulační analýzy student nedokázal vysvětlit. Otázky: V práci není zmíněn častokrát používaný simulátor NS-2 resp. NS-3. Proč nebyl ani jeden z těchto výzkumných simulátorů uvažován ? Objasněte název podkapitoly 4.1 "Sestavení měřícího modulu" a její praktický přínos. Jaký je přínos simulací a měření ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO