Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle platné legislativy. V praktické části je vyhodnoceno prvních let provozu nově vybudované čistírny odpadních vod v městysu Svitávka v Jihomoravském kraji. Návrhové parametry čistírny jsou posuzovány dle reálných naměřených průtoků rozležených v průběhu celého roku a hodnot koncentrací základních ukazatelů kvality vody.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the operation of a small wastewater treatment plant. In the research section the basic design parameters of WWTP and selected indicators of waste water pollution are defined as well as their limits according to the valid legislation. In the practical part the first years of operation of the newly built wastewater treatment plant in the town of Svitávka in the South Moravian Region are evaluated. The design parameters of the treatment plant are assessed according to the real measured flow rates spread throughout the year and the values of the basic water quality indicators.
Description
Citation
SPURNÝ, M. Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - předseda, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - místopředseda, Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Malaník, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student Martin Spurný seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO