Netermální dehydrogenace karboxylových kyselin na površích kovů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Molekulární samouspořádání je proces spontánní organizace základních jednotek adsorbátu do komplexních, periodicky se opakujících struktur. Samouspořádané systémy by v budoucnu mohly sloužit k výrobě atomárně přesných funkčních nanostruktur. Jednou z možností výroby samouspořádaných sítí je depozice molekul jednoduché karboxylové kyseliny na atomárně čistý kovový substrát. Cílem práce je popsat kinetiku deprotonační reakce molekul 4,4´-bifenyldikarboxylové kyseliny na Ag(100) vlivem expozice CO. Pro sledování fázových transformací vyvolaných změnami vazebných vlastností molekul byl použit nízkoenergiový elektronový mikroskop. Výsledkem práce je komplexní pohled na deprotonační reakci indukovanou expozicí CO. Odhalili jsme závislost průběhu reakce na tvaru a velikosti molekulárních ostrůvků. Popsali jsme kinetiku jednotlivých fázových transformací pro různá molekulární pokrytí. Určili jsme též závislost rychlosti kompletní deprotonace na tlaku CO.
Molecular self-assembly is the process of spontaneous arrangement basic adsorbate units into complex structures. Self-assembly systems could be used for atomically precise fabrication of functional nanostructures in the future. One of the possibilities to fabricate self-assembled molecular networks is to deposit the simple carboxylic acid molecules onto a clean metal substrate. The aim of this work is to describe the kinetics of the deprotonation process of 4,4´-biphenyldicarboxylic acid on Ag(100) due to CO exposure. A low-energy electron microscope was used to monitor phase transitions induced by changes in binding properties of molecules. The result of the work is a comprehensive view on the deprotonation process induced by exposure to CO. We found out that the deprotonation reaction depends on the shape and size of molecular islands, and we described the kinetics of individual phase transitions for different molecular coverages. We have also described the correlation between CO pressure and the rate of deprotonation.
Description
Citation
KUGLER, D. Netermální dehydrogenace karboxylových kyselin na površích kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: magnetický hranol v LEEM Student na otázku odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO