Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa upriamuje na služby bežiace v reálnom čase v paketových sietiach a na problémy ktoré môžu nastať pri ich chode. Konkrétne je zameraná na technológie služby VoIP. Existujú rôzne signalizačné protokoly na podporu tejto služby. Práca je primárne zameraná na veľmi rozšírený SIP protokol. Po zostavení a réžii spojenia je potrebné zaistiť prenos samotných hlasových dát. To je úlohou RTP protokolu. Táto služba, ako aj ďalšie pre ktoré je kritický čas, s narastajúcou vyťaženosťou sietí potrebuje byť často uprednostnená pred klasickými službami ako je napríklad sťahovanie súborov a iné. VoIP služba má určité požiadavky na parametre prenosu, ktoré je treba dodržať pre jej optimálnu funkciu. Sú to napríklad stratovosť paketov, zdržanie a kolísanie zdržania. Najproblematickejšie je zaistiť optimálny chod tejto služby na pomalších prenosových linkách. Preto bolo postupom času potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré sú schopné službám v reálnom čase zaistiť dostatočnú sieťovú kapacitu pre uspokojenie koncových uživateľov. Sú to napríklad technológie integrovaných služieb alebo technológie diferencovaných služieb. V súčastnosti však technológia integrovaných služieb nie je príliš rozšírená kvôli jej neefektívnosti. Na zostavenej telefónnej sieti z dostupných komponentov v laboratóriu je prevedená analýza niektorých charakteristických prvkov a vlastností SIP protokolu. Ďalej sú zmerané a vyhodnotené základné prenosové parametre ovplyvňujúce zaistenie QoS.
The bachelor thesis is focusing on the real-time services running in packet networks and problems that may arise while they are running. Specifically it is focused on the technology of VoIP service. There are many different signaling protocols to support this service. Among others, the SIP protocol is very widespread. In addition of the connection it is necessary to ensure the transmission of voice data. That is the task of the RTP protocol. This service and also others for which time is critical with increasing constraints on networks it needs to be frequently given the priority over traditional services like downloading files, and more. VoIP service has certain requirements for transmission parameters that must be followed for optimal function. They are for example, packet loss, one-way delay and delay variation. Most problematic is to ensure the optimal operation of the service on slower transmission routes. That is why it was necessary to establish mechanisms capable of real-time services to ensure sufficient network capacity to meet end user. These are, for example technologies of integrated services or differentiated services. At the present time, however, the technology of integrated services is not very widespread because of its inefficiency. On assembled telephone network made from available components in the laboratory, there are analyzed and confirmed some of the distinctive features and characteristics of the SIP protocol. Furthermore, measurements confirmed sufficient network capacity for VoIP service of the used network and parameters affecting security of the QoS have been evaluated.
Description
Citation
FROLLO, M. Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Smékal (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Na str 20 píšete, že limity přijatelného zpoždění stanovené v doporučení G.114 se mohou jevit přísné, např. vzhledem na potřeby koncových uživatelů v privátních sítích. Rozeberte, jaké potřeby koncových uživatelů v privátních sítích mohou mít se zpožděním problémy a proč tyto problémy nemají koncoví uživatelé ve veřejných sítích.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO