Optimalizace výrobních procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov prebiehajúcich vo výrobnom podniku IAC Group Slovakia. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov prebiehajúcich v podniku. V teoretickej časti práce sú popísané metódy štíhlej výroby , základné pojmy spojené s procesným riadením organizácie. V analytickej časti je najprv predstavený výrobný podnik a je tu vykonaná globálna analýza procesov. Potom je tu zanalyzovaný konkrétny výrobný proces, ktorý bude optimalizovaný. V návrhovej časti je zobrazená navrhovaná časť podoby procesu a sú tu zhodnotené prínosy navrhovaného riešenia.
This bachelor thesis deals with the optimization of production processes taking place in the manufacturing company IAC Group Slovakia. The work includes a presentation of the company and an analysis of the current state of production processes taking place in the company. The theoretical part of the work describes the methods of lean manufacturing, basic concepts associated with the process management of the organization. In the analytical part, the manufacturing company is first introduced and a global analysis of processes is performed. Then a specific production process is analyzed, which will be optimized. The proposed part shows the proposed part of the process and there are evaluated the benefits of the proposed solution.
Description
Citation
BALÁŽ, B. Optimalizace výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Schuller: Provedl jste pozorování, měl jste stanovený i harmonogram toho pozorování? - odpovězeno prof. Koráb: Nevidím propojení mezi analytickou a návrhovou částí. Jaká jsou řešení u stanovených nedostatků? Prokažte relevanci návrhů. - odpovězeno částečně Ing. Juřica: Máte metodu 5S i v návrhové části? - odpovězeno s výhradami tázajícího
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO