Přenos dat po rozvodných elektrických sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá přenosem dat po rozvodných elektrických sítích se zaměřením na širokopásmové systémy. V práci je uvedeno rozdělení PLC systémů, přiblíženy jsou vlastnosti PLC technologie a prvků PLC sítě, popsána je topologie sítě. Jsou zde také představeny dva nejpoužívanější systémy: HomePlug a DS2. Další část obsahuje rozbor síťové architektury, zejména fyzické vrstvy, vysvětlena je ochrana přenosu dat před chybami a metoda OFDM. Analyzovány jsou i další vrstvy síťového referenčního modelu, mechanismus kvality služeb a šifrování dat pomocí AES. Pozornost je věnována problematice standardizace PLC systémů, elektromagnetické kompatibilitě a popisu mezinárodního projektu OPERA. V praktické části je zpracován návrh laboratorní PLC sítě s prvky systému Defidev/DS2. Funkčnost sítě byla ověřena měřením rychlosti přenosu dat na fyzické i aplikační vrstvě.
This thesis brings together information about the data transmission over distribution power networks with a view to the broadband systems. The division of PLC systems is mentioned and the principle and characteristics of PLC technology are described. I was also interested in topology and a description of elements of PLC network. There are presented the two most frequently used systems: HomePlug and DS2. Next section contains an analysis of network architecture, especially the physical layer. The protection of data against errors and the OFDM method are described. There are also analyzed other layers of the network reference model, the mechanism of quality of services and the data encryption using AES. I was also focused on the issues of standardization of PLC, the electromagnetic compatibility and a description of the international project OPERA. In the practical part is processed the concept of the laboratory PLC network with elements of the system Defidev/DS2. Functionality of the network has been tested by measuring of the bit rate on the physical and application layer.
Description
Citation
VAŠÍČEK, F. Přenos dat po rozvodných elektrických sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Daněček, Ph.D. (člen) Ing. Filip Buršík (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Prosím o vysvětlení tvrzení na str. 34 dole "Zařízení umožňuje definovat hladinu šumu …".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO