Řečové akty realizované studenty informačních technologií v online debatách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept řečových aktů a diskutovat problematiku související s jejich interakčními aspekty v argumentativních diskuzích. Teoretická část práce je psána formou literární rešerše, počínaje vysvětlením základní terminologie řečových aktů a definováním ilokuční síly a jejích ukazatelů. Dále srovnává tři různé přístupy k analýze řečových aktů a popisuje jejich rolí v rámci modelu kritické diskuze. Analytická část práce se zaměřuje na praktickou aplikaci teoretických konceptů. Představuje pravidla online debat, popisuje jejich fáze a poskytuje analýzu intenzifikátorů a modalizátorů a řečových aktů na základě transkriptů debat. Výsledky analýzy jsou zobrazeny v tabulkách, doplněny ilustrativními příklady a následně diskutovány.
This bachelor’s thesis aims to frame the concept of speech acts and discuss issues related to their interactional aspects in argumentative discussions. The theoretical part of the thesis is written in the style of a literature review, beginning with an explanation of basic terminology of speech acts and defining the illocutionary force and its indicators. It also provides a detailed comparison of three different approaches to the analysis of speech acts and describes their roles using the model of a critical discussion. The analytical part of the thesis focuses on the practical application of the theoretical concepts. It defines the rules of online debates, describes their phases and provides an analysis of boosters and hedges and speech acts based on transcripts of the debates. The results of the analysis are displayed in tables, supplemented with illustrative examples and then discussed.
Description
Citation
GAJDOŠOVÁ, G. Řečové akty realizované studenty informačních technologií v online debatách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (místopředseda) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka přednesla vynikající obhajobu své bakalářské práce a úspěšně zodpověděla kladené otázky: You mention "yes/yeah“ and "you know“ as examples of boosters or hedges. What other role can they assume in discourse? In the sentence "I wouldn’t be so sure“, which you identified as an indirect speech act, is there any other interpretation than its representing a question? What type of speech act according to Searle is it? You consider the question "Yeah may I?“ an indirect speech act. How would you transform it into a direct one?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO