Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce na téma „Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku“ obsahuje v teoretické části vysvětlení pojmů monitorování, pohybová aktivita či přístroj krokoměr, a detailně popisuje analyzovanou lokaci Svratecka. Provedený výzkum zahrnuje 20 školáků pocházejících ze Svratky a Herálce, z nichž každý na týden obdržel zapůjčený krokoměr sloužící k vyhodnocení jejich pohybové aktivity. Pro zajištění dostatečného množství dat o pohybové aktivitě žáků byly využity také osobnostní ankety. Výstup práce spočívá v doporučení ke zkvalitnění či rozšíření tělesné výchovy ZŠ či případném návrhu sportovních kroužků s pohybovou činností, které se nenachází v blízkém okolí, a v posouzení pohybové aktivity respondentů. Jedním z vedlejších výstupů práce je také zjišťování civilizačních chorob u vybraného souboru žáků.
This bachelor’s thesis based on „Monitoring of Interest in Physical Activity among 2nd Grade Pupils in Svratka Region“ contains in the theoretical part explanation of the terms of monitoring, physical activity and pedometer and describes in detail analysed location of Svratecko. The research includes 20 schoolchildren from Svratka and Herálec, each of them received a pedometer for a week for evaluating their physical activity. To ensure the sufficient amount of data on physical activity pupils were also used short anonymous questionnaires. The final output of this work consists of the evaluation of the respondents' physical activity and recommendations for improvement or expansion of physical education in elementary school or proposal of sports clubs with physical activities that aren’t in the vicinity. One of the secondary outputs of the work is also the survey of lifestyle diseases in the selected assemblage of pupils.
Description
Citation
PECHOVÁ, H. Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Mráček: Zvažujete využití prostoru okolo Svratky a Herálce k využití venkovních aktivit? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO