Zjištění fyzické pozice počítače v Internetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je tvořena jako součást výzkumného projektu, pro jehož řešení je používaná celosvětová experimentální síť PlanetLab. Celá problematika se zabývá termínem IPTV (Internet Protokol TeleVision). Jedná se o protokol, který umožňuje přenášet data televizního vysílacího obsahu přes Internet ke koncovému uživateli. V technologii IPTV je zdrojem dat určitý server. Tato data jsou představena jako obraz a zvuk (streem), které je potřeba doručit koncovým uživatelům. Jelikož se jedná o technologii využívající velké nároky na přenos, musí být určena určitá struktura, která představuje vzájemné propojení daných počítačů. Hledá se nejprůchodnější cesta mezi zdrojem a cílem. Úkolem mé práce je tuto strukturu navrhnout. Princip rozvětvení signálu z jednoho uzlu na více uzlů se nazývá multicast. Přesněji řečeno z jednoho uzlu do množiny uzlů. V IPTV je to tak, že každý jednotlivý program představuje jednu multicastovou skupinu. Konkrétní koncoví uživatelé (příjemci) jsou členy jedné nebo více dostupných multicastových skupin. Přepnutí mezi programy pak vyžaduje přechod z jedné multicastové skupiny do jiné skupiny. Pro testování je používána celosvětová experimentální síť PlanetLab. Vznikla v roce 2002 po založení tří amerických univerzit. Obsahuje přes 800 uzlů, které jsou rozmístěny po celém světě. Tuto experimentální síť používají přední nadnárodní společnosti jako je Intel, HP. Je vytvořena pro testovací a vědecké účely. Pro vytvoření struktury propojení vytvářím skripty v Linuxu. Hlavní údaj, podle kterého je vše odvíjeno, je čas odezvy. Ten zjišťuji pomocí příkazu „ping“. Vše je tvořeno v Linuxu, protože v PlanetLabu používají uzly právě Linux. Pomocí příkazů „ping“ zjišťuji aktivní uzly a časy odezev. Podle těchto časů vytvářím vzdálenostní vektory, které slouží k nalezení polohy vůči referenčním bodům, které jsou předem určeny. Podle shodností těchto vektorů se potom určuje, ke kterému bodu se daný uzel připojí.
This master‘s thesis is formed as a part of the research project for whose analyse is used the worldwide experimental network called PlanetLab. The whole dilemma is engaged by IPTV technology. IPTV is a protocol that makes possible transfer data of a television content over the Internet to the end user. In the IPTV technology the server is a source. These data are presented as a video and audio signal (streem) which are required to deliver to the end users. Some structure, which presents alternate these computers´connection, has been established, because the technology making use of the big pretention is used. The most patent way between the source and the destination is found. My objective is design this structure in the pursuit. The principle of the signal ramification from one node to several nodes (in group) is called multicast. Rather said from one node to the set of nodes. In the IPTV is presented each one single program for one multicast group. The concrete end users (recipients) are members of one or several obtainable multicast groups. The switch between programs demands a change from one multicast group to other group. For an analyse is used the worldwide experimental network called PlanetLab. This network was created after the floatation of three American´s universities in 2002. Nowadays it takes in more than 800 nodes which are distributed over the world. The PlanetLab is used by multinational company such as the Intel or the Hewlett-Packard. It is created for the testing and the scientific scope. I make the scripts in the Linux for the formation of the interconnecting structure. The main item by the course of the unreeling is response time. I investigate it with a command called “ping”. Everything is created in the Linux because all nodes use the operation system Linux in PlanetLab. By the help of the command “ping” I take the active nodes and response times. According to the response time I make a distance vectors which are used for the finding a location in the face of the references points which were determined before. According to the similarity of these vectors is designated to what end point is put to the point.
Description
Citation
RELOVSKÝ, J. Zjištění fyzické pozice počítače v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO