Pseudo-diferenční kmitočtové filtry fraktálního řádu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčními kmitočtovými filtry fraktálního řádu. Jedná se o návrh neceločíselného řádu (1+) pseudo-diferenčního filtru. V úvodu teorie jsou popsány základní vlastnosti kmitočtových filtrů, jejich typ a využití. Dále následuje popis pseudo-diferenčních a diferenčních filtrů. Další část textu je věnována filtrům neceločíselného řádu. Následuje popis použitých proudových konvejorů (UCC, DVCC a DDCC). Další část práce je věnována návrhu, kterým je pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktálního řádu (1+ ) a jeho následný matematický popis v programu SNAP. Funkčnost a správné chování filtru byly ověřeny simulacemi v programu OrCAD. Poslední část práce je věnována praktickým měřením toho filtru.
This bachelor´s thesis deals with pseudo-differential frequency filters of fractal order. It is a proposal of non-integer order (1 + ) of pseudo-difference filter. The introduction to the theory describes the basic properties of frequency filters, their type and use. The following is a description of pseudo-differential and differential filters. The next part of the text is devoted to filters of non-integer order. Then there is a description of the current conveyors used (UCC, DVCC and DDCC). The next part of the work is devoted to the design, which is a pseudo-differential frequency filter of fractal order (1 + ) and its subsequent mathematical description in the SNAP program. The functionality and correct behavior of the filter were verified by simulations in OrCAD. The last part of the work is devoted to the practical measurement of the filter.
Description
Citation
ALKANAN, M. Pseudo-diferenční kmitočtové filtry fraktálního řádu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: Uveďte, jaký je pokles modulové kmitočtové charakteristiky vašeho filtru při frekvenci 100kHz. Uveďte vlastnosti použitých kapacitorů ve vašem filtrů (typ, teplotní závislost). Proč se tomuto tipu filtru říká fraktální? Identifikujte, která část vašeho filtru představuje nově navrženou strukturu. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO