Architektura cestování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Plán rieši výstavbu novej stanice Bratislava – Filiálka na mieste súčasného brownfieldu – dnes nevyužívanej nákladnej stanice, ako súčasť komplexného riešenia hromadnej dopravy v meste. Projekt však nepracuje so stanicou len ako s utilitárnym dopravný problémom, ale ponúka komplexnú víziu premeny celej lokality na nové subcentrum Bratislavy formou vybudovania nových kancelárskych a bytových priestorov netradičnou formou výstavby v priestore nad koľajiskom. Zámerom projektu je spraviť zo stanice integrálnu súčasť urbánnej štruktúry mesta a byť katalyzátorom života v ňom. Projekt má ambíciu maximálne využiť potenciál lokality a ponúknuť víziu súčinnosti súkromného a verejného sektora.
The design deals with the construction of the new railway station in Bratislava- Filialka situated at the current browfied, presently not used freight depot, as a part of a complex conception of a public transport in Bratislava. Nevertheless, the project does not just design the railway station as a utilitarian traffic issue but it offers a complex vision of the transformation of the whole location into a new sub-centre of Bratislava by means of constructing new offices and dwellings untraditionally built above the rails. The goal of the project is to transform the station into an integral part of the Bratislava urban structure and trigger off social life in it. The ambition of the design is to maximally exploit the potentials of the location and offer the vision of a coexistence between the private and public sectors.
Description
Citation
DRGALA, A. Architektura cestování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Petr Stolín (předseda) Ing. arch. Tomáš Pejpek (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student analyzoval téma architektury dopravních staveb a terminálů, řešených často jako futuristické stavby, volný univerzální prostor, maximální rozpony zastřešení, časté využití i jako komerční centrum, prezentuje příklady projektů. Věnuje se prostředí železnice v Bratislavě – analýzy dojížďky a železniční sítě, plošný rozvoj města, nedostatečnost sítě. Návrh doplnění novými stanicemi a zastávkami. Projekt navrhuje nové nádraží pro stanici Bratislava Filiálka, řeší přívod trati do nádraží – viaduktem, který je ekonomičtější a může být i katalyzátorem života v území, řeší prostupnost estakády. Hlavová koncepce nádraží. Projekt zachovává sousedící Dům odborů jako podstatný prvek území. Navrhuje zástavbu nad železniční estakádou – rytmicky členěné sekce stavby, etapizovatelné, terasově odstupňované, s vnitřními světlíky pro provětrání, povrchově objekty opatřené zelení. Dispozice je zaměřena na intuitivní orientaci v území. Dopravní funkce je doprovázena dalšími – hotel, bydlení. Student reagoval na dotaz oponenta ohledně jednotné formy bloků možností intervence více autorů staveb při zachování jednotné koncepce – možným vstupem rukopisu více autorů. Komise diskutuje problém velkých objemů, mohutnost, měřítko vypadává z městského kontextu. Práce je značně obsáhlá, jsou řešeny detailní dispozice bez dořešení základní koncepce návrhu. Upozornění na technické problémy – evakuační výtahy a únikové cesty, míchání provozu nádraží s dalšími funkcemi (administrativou apod.). Je konstatována nutná náročnost řešení konstrukce, akustika, dopad dynamického zatížení - student uvádí konstrukční oddělení nadzemních staveb od železnice, což není zcela zřejmé z projektu. Diskuse je vedena o adekvátnosti měřítka – student uvádí, že oblast zahrnuje velké objemné stavby, měřítko v území se postupně zvětšuje, druhé hledisko představuje záměrná dominantnost stavby v území. Dům odborů předprostor definuje jako monumentální, projekt měl být odpovědí na kontext – řešení je rozporuplné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO