Směrovací protokoly v sítích s volnou topologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem diplomové práce (dále jen DP) je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET resp. Motorola MESH. Dále studium způsobů směrování a zajištění kvality služeb QoS v těchto sítích. Teoretická část v úvodu stručně charakterizuje vlastnosti a druhy Ad hoc sítí, další část je věnována technologii Motorola MESH a ukázce praktického využití této technologie. Rozbor problematiky zajištění kvality služeb QoS a optimalizace QoS v MANET je obsahem třetí části. Čtvrtá část specifikuje rozdělení směrovacích protokolů, rozbor směrování v MANET a charakteristiku směrovacích protokolů OLSR, AODV, DSR a TORA. V praktické páté části je v úvodu simulována jednoduchá MANET a mesh síť, dále vytvořen model sítě MANET, do něhož jsou implementovány dostupné směrovací protokoly v simulačním prostředí OPNET Modeler a na základě simulací resp. výstupních statistik simulací jsou jednotlivé protokoly porovnány z několika hledisek a z pohledu vhodnosti pro přenos multimediálních dat (hlas, video).
This master's thesis (further only MT) deal with problems of scale-free topology networks with a view to technology MANET (Mobile Ad hoc network) or more precisely Motorola MESH. Further studies routing technique and quality of services (QoS) in these networks. Theoretic part of MT in introduction shortly characterizes properties and kind of Ad hoc networks, next part is dedicated to technology Motorola MESH and shows practical usage of this technology. Analysis of problems quality of services and optimalization QoS in MANET is content third parts of MT. Fourth part specifies division of routing protocols, analysis of routing in MANET and characteristics routing protocols OLSR, AODV, DSR and TORA. In practical fifth part of MT are in introduction simulated simple MANET and mesh networks and further is created model of MANET network, into the model are implemented accessible routing protocols in simulation program OPNET Modeler and on the basis of simulation these protocols or more precisely output statisticians of simulation are protocols compared from several aspects and suitability for transmission of multimedia data (voice, video).
Description
Citation
MAHDAL, O. Směrovací protokoly v sítích s volnou topologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO