AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV

Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu autocentra skupiny Volswagen. Projekt vychází z architektonické studie, která byla zpracována v rámci předmětu AG033 Ateliér architektonické tvorby na téma Autocentrum VW Group Mikulov v 2. ročníku bakalářského studia. Řešený pozemek se nachází v Mikulově, okres Břeclav, v katastrálním území Mikulov na Moravě. Umístěn je v průmyslové části města, okolní zástavba je tvořena průmyslovými objekty, a to zejména skladovacího a výrobního charakteru. Dále se také v blízkosti nachází výkup a sklad kovošrotu. Parcela je v současné době evidována jako plocha určená k zástavbě výrobou. Pozemek se nachází na rovinném terénu. Navržený objekt reaguje na požadované funkce. Je orientovaný kolmo na ulici Jiráskovu, hlavní vstupy jsou orientovány k hlavní ulici směrem k zastavěné části města. Objekt je umístěn podélně na pozemku a odpovídá jeho tvaru. Je tvořen třemi hmotami, které jsou vzájemně spojeny. Jednotlivé hmoty mají vlastní funkci. První hmota je přizpůsobena a určena zejména pro prodejní účely a účely autosalonu. Jedná se o nejvíce dominantní budovu. Na ni navazuje výrazně menší a částečné skrytá skladovací část, jejíž součástí je i zázemí pro zaměstnance a hygienické smyčky. V poslední, zadní části se nachází servis. Jedná se o druhou dominantní část, zvýrazněnou osvětlenou fasádou z tahokovu. Hlavním materiálem objektu je beton, který je v souladu s industriálním charakterem objektu a okolím. Fasáda je řešena pomocí cementovláknitých desek Cetris, které připomínají strukturu betonu bílé barvy. V servisní části je fasáda řešena prolamovanou fasádou z tahokovu pod níž se nachází hladká vápenocementová omítka bílé barvy. Betonové konstrukce se propisují i do interiéru, a to zejména přiznanými nosnými prvky v jednotlivých částech. Objekt má za úkol sloužit k prodeji a záručním i pozáručním opravám a servisu automobilů značek ŠKODA, SEAT, VW a AUDI. Účelem projektu je zvýšit kvalitu a zpřístupnit možnost této služb
The aim of this bachelor's thesis was to design a new car center of the Volswagen group. The project is based on an architectural study, which was prepared within the subject AG033 – Architecture design studio on the topic of Autocentrum VW Group Mikulov in the 2nd year of bachelor's study. The plot is located in the cadastral territory of Mikulov in Moravia, Břeclav district, It is located in the industrial part of the city, the surrounding buildings are made up of industrial buildings, especially storages and productions. There is also a scrap metal purchase and warehouse. The plot is currently registered as an area intended for construction by production. The plot is located on flat terrain. The proposed object responds to the required functions. It is oriented perpendicular to Jiráskova Street, the main entrances are oriented to the main street towards the built-up part of the city. The building is located longitudinally on the plot and corresponds to its shape. It consists of three objects that are interconnected. Individual objects have their own function. The first building is adapted and designed mainly for sales and car show purposes. This is the most dominant building. It is followed by a significantly smaller and partially hidden storage area, which also includes facilities for employees and hygiene loops. In the last, rear part is the service. This is the second dominant part, highlighted by an illuminated expanded metal facade. The main material on the building is concrete, which is in line with the industrial character of the building and its surroundings. The façade is made of Cetris cement-fiber boards, which resemble the structure of white concrete. In the service building, the facade is solved with an openwork facade made of expanded metal, under which there is a smooth lime-cement plaster of white color. Concrete structures are also copied into the interior, especially by the recognized load-bearing elements in the individual parts.
Description
Citation
ŠEŠULKOVÁ, J. AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Kotrla - člen, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-06
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Autocentrum Mikulov. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1) Koordinační situace - šířka krajních parkovacích stání, 2) Konstrukční detail střešního vtoku s podložkou z OSB desky, 3)Skladba SK9 a tři druhy tepelných izolantů, 4) Půdorys 2.NP příčka mezi místnostmi a eventualita tepelného mostu. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem. Na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Důvod a vize návrhu tohoto typu objektu a jeho konstrukce, rozprava o vrstvách podlahové konstrukce v dílně autocentra a skladbě, podlaha musí být izolovaná a pro vysoké zatížení, diskuze o tepelné izolaci v podlaze. Proč je zde kombinován skelet se zdivem? Možnost jiné konstrukce obvodového pláště. Skladba architektonického detailu - obvodového pláště z Tahokovu, kotvení fasády by mělo být řešeno systémovými prvky pro kotvení fasádního pláště, aby nevznikal tepelný most - kotvení do fasády. Proč je konstrukce monolit a proč jsou průvlaky širší než sloupy? Konstrukce střechy a konzola. Možnost trámového stropu, nebo trapézového. Pokud je monolitická konstrukce, bylo by lepší její estetické zviditelnění. Dotaz na zdvojené kótování ve výkrese půdorysu 2.NP. Pojem "trvalé udržitelnosti stavby", hospodaření s vodou na pozemku. Na otázky i doplňující otázky v rámci odborné rozpravy reagovala studentka poněkud nejistě a některé její odpovědi nebyly vždy na úrovni prokazující přijatelnou míru vědomostí studovaného oboru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO