Výpočet zkratových poměrů dané sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a okolnostmi, které jej zapříčiňují. Dále se pak zabývají výpočtem zkratových proudů. V další části jsou počítány příklady dle normy ČSN EN 60909. První přiklad je jednoduchá síť. Druhý přiklad je reálná distribuční síť 110kV. Pro reálnou síť budou uvažována dvě zapojení a bude určen souměrný a nesouměrný zkrat. V závěru jsou shrnuty základní poznatky o zkratech a jsou zde vyhodnoceny výsledky pro síť 110kV.
First chapters of my bachelor´s thesis are focused on failures of networks, simple characteristics and description of their potential danger. Next chapters are thoroughly focused on the short-circuit, on the short-circuits graphs, on the circumstances which caused them and on their calculation. Next part is about the example, which is counted by the IEC 60909. First example is simple network. Second example is real distribution network 110kV. We are going to cogitate two involves for the real network and we are going to calculate symmetrical and asymmetrical short circuit current. There is summary of knowledge about the short-circuits and evaluation of the real distribution network at the end of my thesis.
Description
Citation
REITER, M. Výpočet zkratových poměrů dané sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací na téma Výpočet zkratových poměrů dané sítě. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku položil Ing. Topolánek na téma dynamické tepelné účinky. Další otázku položil doc. Matoušek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO