Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii srdce, elektrokardiografii a detailnějšímu popisu jednotlivých vln, dále je práce zaměřena na samotné předzpracování EKG signálu, detekci QRS komplexu a detekci P vln. V poslední teoretické části je popsána analýza variability srdečního rytmu. V praktické části je detekce QRS komplexu, P vlny a následné analýzy srdečního rytmu naprogramována v prostředí MATLAB. Na závěr dochází ke statistickému vyhodnocení v softwaru STATISTICA.
This bachelor thesis aims to solve problems of ECG signals, respectively detection of QRS complex and P wave, and subsequent analysis of heart rate variability. The first part is focused on literary research. It deals with the heart anatomy, electrocardiography and more detailed description of individual waves, as well as with the pre-processing of ECG signal, QRS complex detection and P wave detection. The last theoretical part describes the analysis of heart rate variability. In the practical part detection of QRS complex, P wave and subsequent analysis of heart rate variability is programmed in MATLAB. Finally, statistical evaluation is performed in STATISTICA.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, S. Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO