Stanovení nejistoty měření průměrného měsíčního průtoku na vybraném vodoměrném profilu v povodí řeky Svitavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V současné době se velikosti nejistoty členů řad průměrných měsíčních průtoků v běžné praxi detailněji nezohledňují a není ani znám odhad jejich velikostí. Uvedená skutečnost ve svém důsledku může ovlivnit návrh a řízení vodních nádrží. Bakalářská práce se zabývá odhadem nejistot měření hodnot průměrných měsíčních průtoků stanovených v měrném profilu Prostřední Poříčí na toku Křetínka v povodí řeky Svitavy. Vyhodnocení je provedeno pomocí měřených hodinových vodních stavů a odvozené měrné křivky průtoků koryta toku. Základem pro sestrojení nejistotou zatížených měrných křivek průtoků a vodních stavů je použití metody Monte Carlo. Hodnoty výsledných odvozených náhodných průtoků jsou dále pomocí statistických metod vyhodnoceny ve formě příslušných statistických charakteristik a prezentovány jako nejistoty průměrných měsíčních průtoků.
Currently, a sizes of the time series elements of average monthly flows uncertainty are not taken into account in more detail and it does not know the estimation of their sizes. The above mentioned fact could ultimately affected the design and operation of large open water reservoirs. This bachelor's thesis deals with the uncertainty of measurement estimation of the mean monthly flows which have derived in the measuring profile Prostřední Poříčí in the Křetínka river in the Svitava river basin. Evaluation is done using a measured values of water level stages and a stage-discharge relation curve. The basis for design of uncertainty affected stage-discharge curves and water lavel stages the Monte Carl method is used. The outcome values of random flows are further evaluated using the statistical methods in the form of the statistical characteristics and presented as uncertainties of mean monthly flows.
Description
Citation
PASEKA, S. Stanovení nejistoty měření průměrného měsíčního průtoku na vybraném vodoměrném profilu v povodí řeky Svitavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO