Penzion s restaurací

Abstract
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby penzionu s restaurací v katastrálním území Buchlovice. Objekt je navržen jako samostatně stojící, částečně podsklepený s využitým podkrovím. Bude se jednat o novostavbu ubytovacího zařízení, se společenskými místnostmi, restaurací a wellness. Objekt s různorodými prostory je navržen, aby byl hostům zajištěn příjemný pobyt a vyhledávaný odpočinek, část bude nabídnuta i pro veřejnost. Účelem stavby je nabídnout klientům služby spojené s ubytováním, relaxací, gastronomií a společenskými akcemi. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Nosné konstrukce stavby jsou navrženy z broušených cihelných bloků, stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Zastřešení objektu je kombinací sedlové střechy a jednoplášťových střech. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD, ArchiCAD, vizualizace v programu Lumion.
The subject of the master thesis is the elaboration of a project documentation for the constructin of a guesthouse with a restaurant in the cadastral area of Buchlovice. The building is designed ad a detached house, partially basemented with the use of an attic. It is going to be a new construction of an accommodation facility, with a lounges, restaurant and a wellness. Building with multifunction spaces are designed the way, that guests are provided with carefree ale pleasant experience, to achive the maximum relaxatio. The part of the building is also going to be opened to the public. The purpose of the construction is to offer clients services related to accommodation, relaxation, gastronomy and social activities. The building is based on plain concrete foundations. Load-bearing structures of the building are designed from the ground brick blocks, ceiling structures are designed from monolithic reinforced concrete, the roofing of the building is a combination of a slab roof and single-ply roofs. The drawing part is processed in AutoCAD, archiCAD, Lumion
Description
Citation
JANČA, T. Penzion s restaurací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen) Ing. František Vajkay, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Tuza, CSc. (předseda) Ing. Bohuslav Brukner (člen)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student představil svou diplomovou práci na téma Penzion s restaurací. V rámci prezentace byla představena lokalita navrženého objektu a dispoziční řešení jednotlivých podlaží. Bylo popsáno konstrukční řešení stavby, koncepce řešení stavební fyziky, technického zařízení budovy a bylo prezentováno materiálové a architektonické řešení daného návrhu. V rámci obhajoby byly zodpovězeny dotazy oponenta diplomové práce. Byly rovněž položeny doplňující dotazy k práci v rámci obhajoby (téma: řešení návrhu provětrávaných fasád, řešení nosného konstrukčního systému, zakreslování výkresu tvaru, světlé výšky objektu, volba ocelových sloupků v rámci navržené dispozice, návrh objektu z hlediska prostorové akustiky, technické řešení detailu okapu, řešení připojovací spáry výplní otvorů). Hodnocení: Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO