Zhodnocení hospodaření obce Střelice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice hospodaření vybrané obce. Zabývá se zhodnocením hospodaření obce Střelice v období 2011-2014 se zaměřením na dotační politiku. Bakalářská práce přispěje k vytvoření komplexnější představy o způsobu financování plánované investice a může ukázat na cestu získání finančních prostředků potřebných pro její realizaci. Po úvodním seznámení čtenáře se základními principy financování územně samosprávného celku objasňuje možnost získat finanční prostředky z dotačních programů na pokrytí nákladů vybraného investičního záměru. Cílem práce je formulace návrhů opatření, která mohou vést ke zlepšení její hospodářské situace a zejména k dalšímu rozvoji obce.
The bachelor’s thesis is devoted to explaining keynotes of the economy of the selected municipality. It deals with the evaluation of the economy of the town Střelice during period 2011-2014 and focuses on subsidy policy. The bachelor thesis contributes to gaining a more comprehensive insight into the methodology of financing of the planned investment and it can show the way how to obtain the funds that are needed for its implementation. First, it introduces the theoretical aspects of financing and subsequently analyses the possibility of obtaining funds from grant programmes to cover the costs of the particular investment project. The core objective of this thesis is to formulate proposals for taking measures that could lead to an improvement of the economic situation and in particular to the further development of the municipality.
Description
Citation
URBANOVÁ, M. Zhodnocení hospodaření obce Střelice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky vedoucího práce: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Svirák: Jakým spůsebom obce vybírají dodavatelé služeb? Obce má sazbu místního poplateku za užívání veřejného prostranství ve výši 1Kč, můžete to přiblížit? - odpovězeno Ing. Ficbauer: Jak se obec vypořádá s omezenou možností investování pokud nezíská dotační zdroje, z důvodu součásneho čerpání úvěru? Jaký je předpokládaný rozpočet na cyklotrasu? - odpovězeno doc. Hromádka: V ekonomické analýze zohledňujete různé ekonomické dopady (tabulka 27): máte představu, jak tyto dopady kvatifikovat? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO