Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi přilákaly k navštívení jejích břehů. Jedním z navržených zásahů je tzv. “Sculpture park” – přírodní galerie uměleckých soch. Dále se práce zabývá návrhem objektů, které jsou věnovány bydlení pro seniory. Bydlení seniorů je doplněno občanskou vybaveností, která slouží jak ubytovaným, tak i lidem v blízkém okolí.
Diploma thesis deals with embankment of the river Svratka in Brno. The project follows two previous semesters when I elaborated the analysis of embankment and also designed small interventions. The project tries to support the activities along the river to attract people to visit its embankment. One of the designed interventions is the "Sculpture Park" - nature gallery of sculptures. The thesis also deals with the design of objects which are dedicated to housing for the elderly. This housing is supplemented by public facilities which serve both accommodated people and people nearby.
Description
Citation
HYNKOVÁ, T. Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Juraj Koban (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing.arch. Josef Dundáček (člen) Ing. arch. Radko Květ (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO