Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom kalkulácie nákladov vybraných produktov výrobkového portfólia v konkrétnom podniku a taktiež analýzou súčasného spôsobu kalkulácie nákladov vyrábaných produktov v tejto spoločnosti. Obsahuje návrh riešenia, ktoré by zlepšilo efektívnosť súčasného spôsobu kalkulácie. Pre túto analýzu som si vybral firmu, ktorá sa zaoberá výrobou moderných nástrojov pre vystružovanie, vyvŕtavanie a obrábanie veľmi presných dier, sídliacu v Brne. Jedná sa o firmu HAM-FINAL, s.r.o..
This bachelor thesis deals with the proposal of cost calculation of selected products in product portfolio in a particular company and also an analysis of the current method of calculating the cost of products manufactured in the company. Includes proposed solutions to improve the efficiency of the current method of calculation. For this analysis, I chose a company that is engaged in the manufacture of advanced tools for reaming, boring and machining of high-precision holes, based in Brno. It is a company-HAM-FINAL, s.r.o..
Description
Citation
CHODELKA, R. Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.: Kde se nachází mateřská společnost? - zodpovězeno Jaký byl hlavní důvod tvorby nového přístupu ke kalkulacím? - zodpovězeno Ing. Radek Doskočil, Ph.D.: Jaký byl největší přínos Vaší práce pro firmu? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO