Návrh výroby dřezu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh výroby kuchyňského dřezu rotačního tvaru z korozivzdorné austenitické oceli 17 240 o tloušťce 0,8 mm s výrobní sérií 20 000 kusů ročně. Na základě rozboru variant výroby a potřebných výpočtů bylo navrženo hluboké tažení bez ztenčení stěny na tři operace včetně kalibrace. Podle potřebných sil a činných beranů byl zvolen hydraulický lis PO 250 od firmy Dieffenbacher. Proces tažení byl zkontrolován pomocí numerických simulací a pro jednotlivé operace byly vytvořeny nástroje využívající tažný beran, spodní přidržovač a horní vyhazovač. Při návrhu tažidel byly preferovány normalizované komponenty, anebo snadno vyrobitelné díly.
The thesis presents a design for manufacturing a rotary kitchen sink made of a stainless austenitic steel 17 240 with a thickness of 0.8 mm with a production series of 20 000 pieces per year. Based on the analysis of manufacturing variants and necessary calculations, deep drawing without a reduction in the thickness was selected to three operations including calibration. A hydraulic press PO 250 from Dieffenbacher was chosen based on the required forces and available rams. The drawing process was checked using numerical simulations and tools were designed for each operation using a drawing ram, a bottom blank holder, and an upper ejector. In the design of drawing tools, normalised components or easily manufacturable parts were preferred.
Description
Citation
BAHULA, J. Návrh výroby dřezu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: Jaký byste zvolil materiál tažnice a mazivo? (otázka byla částečně zodpovězena) Co udělá po vypálení laser s korozivzdornou ocelí? (otázka byla částečně zodpovězena) Proč jste zvolil technologii dělení laserem? (otázka byla plně zodpovězena) Proč byla použita pro výrobu tažnice a tažníku technologie odlévání? (otázka byla částečně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO