Rekultivace krajiny Ostravsko-Karvinska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky životního prostředí, zejména řešení oblasti rekultivačních prací. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se životního prostředí, jeho poškození vlivem těžby černého uhlí a možnosti financování rekultivačních zakázek. V praktické části se zabývám společností, která se věnuje výše zmíněné problematice. Poté se v práci zaměřuji na konkrétní zakázku, pro kterou sestavuji rozpočet pomocí kalkulačního programu. Tento rozpočet analyzuji ve smyslu návrhu optimalizace položek a následných úspor.
This bachelor thesis is focused on description of problems in the enviroment, especially recultivaton works solving. In theoretical part observations pertain to environment, its damage in consequence by pit-coal mining and possibilities of financing of recultivating job orders are mentioned. Practical section is bents to society dealing with this questions. Subsequently also with particular order, for whitch a budget by help of a calculation programs for whole order is built-up. This budget is analyzed in terms of proposal of optimizing of items and subsequent savings.
Description
Citation
MAŤKO, M. Rekultivace krajiny Ostravsko-Karvinska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO