Návrh akusticky pohltivých konstrukcí s použitím děrovaných desek

but.committeeprof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Dagmar Donaťáková - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Čupr, CSc. - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,cs
but.defenceV rámci prezentace student představil svou závěrečnou práci na téma Návrh akusticky pohltivých konstrukcí s použitím děrovaných desek. V rámci prezentace byl představen teoretický úvod do dané problematiky. Bylo představeno měřící zařízení včetně zhotoveného fyzického modelu a výsledky měření praktické části závěrečné práce včetně popisu měření. Student během obhajoby objasnil dotazy oponenta závěrečné práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKalousek, Luborcs
dc.contributor.authorJun, Davidcs
dc.contributor.refereeStejskal, Pavelcs
dc.date.accessioned2024-02-02T07:47:17Z
dc.date.available2024-02-02cs
dc.date.available2024-02-02T07:47:17Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractDěrované desky jsou jedním z nejčastěji používaných prvků pro konstrukce akustických rezonátorů ve formě předstěn nebo podhledů. Tato diplomová práce se zaměřuje na některé aspekty návrhu těchto děrovaných rezonátorů. Hlavním posuzovaným faktorem byl tvar otvorů v desce a jeho vliv na měřený průběh činitele zvukové pohltivosti a také na jeho predikci běžně dostupnými metodami. Prvním z aspektů návrhu rezonátoru je měření činitele zvukové pohltivosti. V rámci práce jsou zevrubně porovnány běžné metody měření a detailněji představena metoda dozvukové místnosti, která je dále použita pro měření zhotovených vzorků. Pro účely této části je také vyvinuto vlastní hardwarové i softwarové řešení měřící sestavy. Obslužné skripty byly napsány v programovacím jazyku Python. Druhým aspektem návrhu řešeném v této práci je volba porézní výplně rezonátoru na základě jeho hodnoty měrného odporu proti proudění vzduchu. Tato hodnota je zde zjišťována metodou stejnosměrného proudění vzduchu a na základě příslušných norem bylo pro tyto účely vyvinuto vlastní měřící zařízení. Toto zařízení bylo zhotoveno převážně metodou FDM 3D tisku a bylo obsluhováno skripty v jazyku Python. Třetím a posledním ze zde popsaných aspektů návrhu je predikce průběhu činitele zvukové pohltivosti děrovaných rezonátorů. V této části je představena metoda elektro-akustické analogie spolu s metodou přenosové matice, jak jsou popsány v odborné literatuře, která je dále doplněna o zavedení ekvivalentního poloměru zahrnujícího do výpočtu vliv podlouhlosti otvorů. Výsledky získané výpočtem jsou na závěr porovnány s měřením a je navržena optimalizace výpočtu v podobě úpravy vztahu pro koncovou korekci a pro kombinaci akustických impedancí jednotlivých vrstev.cs
dc.description.abstractPerforated boards are one of the most commonly used elements for the construction of acoustic resonators in the form of walls or ceilings. This diploma thesis focuses on some aspects of the design of these perforated resonators. The main factor considered was the shape of the holes in the plate and its influence on the measured course of the sound absorption coefficient and also on its prediction by commonly available methods. The first aspect of resonator design is to measure the sound absorption coefficient. Within the work, common measurement methods are thoroughly compared and the reverberation room method, which is further used for measuring the produced samples, is presented in more detail. For the purposes of this part, our own hardware and software solution of the measuring set is also developed. Service scripts were written in the Python programming language. The second aspect of the design treated in this work is the choice of the porous infill of the resonator based on its value of airflow resistivity. This value is determined here by the static airflow method and based on the relevant standards, our own measuring device was developed for these purposes. This device was made mainly by FDM 3D printing and was operated by scripts in Python. The third and last of the design aspects described here is the prediction of the course of the sound absorption coefficient of perforated resonators. In this part, the method of electro-acoustic analogy is presented together with the transfer matrix method as described in the literature, which is further supplemented by the introduction of an equivalent radius including the effect of hole elongation in the calculation. The results obtained by the calculation are finally compared with the measurement and the optimization of the calculation is proposed in the form of adjusting the relationship for the end correction factor and for the combination of acoustic impedances of individual layers.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationJUN, D. Návrh akusticky pohltivých konstrukcí s použitím děrovaných desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other134283cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/244866
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectHelmholtzův rezonátorcs
dc.subjectpřenosová maticecs
dc.subjectelectro-akustická analogiecs
dc.subjectměrný odpor proti proudění vzduchucs
dc.subjectdozvuková místnost.cs
dc.subjectHelmholtz resonatoren
dc.subjecttransfer matrixen
dc.subjectelectro-acoustic analogyen
dc.subjectairflow resistivityen
dc.subjectreverberation room.en
dc.titleNávrh akusticky pohltivých konstrukcí s použitím děrovaných desekcs
dc.title.alternativeDesign of Acoustic Absorbers Using Perforated Boardsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-02-02cs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:44cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid134283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.02.02 08:47:17en
sync.item.modts2024.02.02 08:12:52en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
17.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
31.12 MB
Format:
Unknown data format
Description:
file appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-55629.pdf
Size:
116.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file Posudek-Vedouci prace-55629.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-55539.pdf
Size:
134.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file Posudek-Oponent prace-55539.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_134283.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_134283.html
Collections